Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 9 februari 2022

19:30 - 20:00

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

Dit is een concept raadsagenda. Onderwerpen en (tijds) indeling kunnen nog wijzigen.

Agendapunten

Bijlagen

De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).

In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de openbaarheid van documenten en van vergaderingen. Uitgangspunt is dat documenten en vergaderingen openbaar zijn en dat geheimhouding en beslotenheid uitzonderingen op de regel zijn.

Dit voorstel regelt dat van de vergaderingen van het presidium een openbare besluitenlijst wordt gemaakt. Van de agendacommissie wordt de besluitenlijst al openbaar gemaakt. De vergaderingen van agendacommissie en presidium blijven besloten. Tevens wordt mandaat geregeld voor beslissingen over Wob-verzoeken gericht aan de raad of een raadscommissie.

De Visie Werklocaties Foodvalley 2020 - 2030 en het geactualiseerde RPW 2021 - 2025 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley. De werklocaties in onze regio zijn belangrijke dragers van de economie in Foodvalley. Om onze sterke positie als één van de meest innovatieve regio’s binnen Nederland vast te houden hebben we een actuele werklocatievisie nodig die de basis vormt voor regionale programmeringsafspraken. Het huidige Regionaal Programma Werklocaties (RPW) heeft een looptijd 2017-2020 en dient volgens afspraak te worden geactualiseerd.

De Kaderbrief beschrijft de kaders (inhoudelijk en financieel) waarbinnen het regiobestuur de regionale samenwerking wil vormgeven. De inhoudelijke kaders van deze kaderbrief staan verwoord in de Strategische Agenda. En de kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten die het regiobestuur wil hanteren bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Evenals vorig jaar omvat deze kaderbrief de gemeentelijke kosten van programma’s die er onder de vlag van regio Foodvalley worden uitgevoerd. Hiermee krijgen de raden een integraal overzicht van de kosten (kosten regiokantoor en programmakosten) die gemoeid zijn met regio Foodvalley. Dit leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke kosten.

Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.