Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 6 juli 2022

19:00 - 22:00

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

Dit is een conceptagenda. Onderwerpen en (tijds)indeling kunnen nog wijzigen.
Aanvangstijd wordt mogelijk 19:00 uur

Agendapunten

Bijlagen

De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).

Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

Met de Jaarverslaggeving 2021 legt het college verantwoording af over het gerealiseerde voorgenomen beleid (wat hebben we gedaan) en de daarvoor ingezette middelen (wat heeft het gekost). In de jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten opgenomen.
Bijgevoegd is ook de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-21, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 25 mei 2021 stond (B-3.5). De MPG geeft voor de langere termijn inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitaties, waarbij met verschillende scenario's rekening wordt gehouden. De MPG is verwerkt in de Jaarverslaggeving 2021.

De eerste Tussenrapportage 2022 dient als een rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2022, op basis van de huidige stand van zaken (peildatum 1 april). De Programmabegroting 2022 is hierbij steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. Het is de eerste tussenrapportage in de nieuwe vorm. Ontwikkelingen zoals de situatie in Oekraïne, opgelopen prijzen en grondstoffentekorten – en het effect hiervan voor de gemeente Barneveld - worden beschreven. Ook is het een moment van bijstelling van de begroting 2022. Per saldo zien we bij deze tussenrapportage een voordelig resultaat van incidenteel € 1 miljoen in 2022. Het begrotingsresultaat opgenomen in de primaire begroting 2022 was € 0,2 miljoen. Het bijgestelde begrotingsresultaat gebaseerd op de jaareindeverwachting in 2022 is € 1,2 miljoen.

De Kaderbrief 2023-2026 is het startpunt van het begrotingsproces 2023-2026 en is ter kennisname voor de raad. Het meerjarenperspectief 2022-2026 kan positief worden bijgesteld ten opzichte van de begroting en tussenrapportage 2022.

De Churchillstraat is aan groot onderhoud toe. Daarnaast moeten de volgende maatregelen worden uitgevoerd: Duurzaam Veilige Inrichting Churchillstraat en veilige fietsoversteken; Optimaliseren fietsroute: Koterweg-Churchillstraat-Rooseveltstraat. Voor de integrale aanpak daarvan wordt een krediet gevraagd van 2,6 miljoen euro.
Het voorstel is aangevuld op het punt van de herplant van bomen en er is een Boom Effect Analyse met enkele bijlagen toegevoegd.

Dit raadsvoorstel betreft de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld. Het voornemen is om maximaal 300 asielzoekers voor ten minste vijf jaar op te vangen. De gemeente neemt hiermee verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van het schrijnende tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in Nederland.

Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

Er is een verzoek ingediend om een niet-agrarisch bedrijf uit te breiden. Ter compensatie wordt een agrarisch bedrijf beëindigd en een agrarisch perceel omgezet naar de bestemming 'Natuur'.

Bijlagen

In dit voorstel wordt een aanvullend krediet gevraagd voor de aanleg van de waterberging Harselaar-West-West en diverse
complementaire opgaven en functies.
Het raadsvoorstel is aangepast om de relatie met het op 25 mei al vastgestelde plan duidelijk te maken.

Voor Barneveld wordt de nieuwe bijdrage 2022 € 6.200.000. Dit is een structurele verhoging van € 365.000. Voornamelijk het gevolg van loon- en prijsontwikkeling, versterking van de bedrijfsvoering en een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundigen en artsen.
Tevens bevat deze ontwerpbegroting de resultaatbestemming 2021. Het resterende bedrag uit het jaarrekeningresultaat 2021 wordt uitgekeerd. Voor de gemeente Barneveld is dit een bedrag van € 71.000.

Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.