Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 17 april 2024

19:00 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester J. van der Tak
Toelichting

Dit is een conceptagenda. Onderwerpen en (tijds)indeling kunnen nog wijzigen. Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen; dat kan zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast op www.barneveld.nl/raad

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:00
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

 4. 4

  Bijlagen

 5. 5
  Instellen commissie van onderzoek geloofsbrieven (tijdelijk) te benoemen raadslid
 6. 6
  Toelating en beëdiging (tijdelijk) raadslid J. van Ginkel
 7. 7

  De voorstellen staan bij Besluitvorming (blok 1).

 8. 7.01
  Bestemmingsplan Barnseweg XI (SDVB), Barneveld - 19:20
 9. 7.02
  Vervangen dakbedekking rouwcentrum De Plantage - 19:40
 10. 7.03
  Toetsingskader landelijk gebied - 20:00
 11. 7.04
  Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld - 21:00
 12. 7.05
  Kader aanbesteding huishoudelijk restafvalverwerking Regio De Vallei - 21:10
 13. 7.06
  Bestemmingsplan Wolweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012 (in Stroe) - 21:25
 14. 7.07
  Pilot afwijken van beleidskader huisvesting arbeidsmigranten - 21:45
 15. 7.08

  Ingediende moties vreemd aan de agenda komen onder dit agendapunt aan de orde.

 16. 7.x
  Pauze - 22:05
 17. 8

  Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

 18. 8.01

  De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen waardoor de uitbreiding van voetbalvereniging SDVB met twee voetbalvelden mogelijk wordt gemaakt. Daarbij voorziet het plan ook in de aanleg van een parkeerterrein op een nu nog bestaand voetbalveld en aanpassingen aan de entree tot het sportcomplex. Tegen het plan zijn drie zienswijzen ingediend.
  Vooruitlopend op het bestemmingsplan is in de raadsvergadering besloten over de uitbreiding van sportpark Norschoten. Tijdens de vergadering zijn een drietal moties aangenomen. De memo van het college (B-.3.6 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24) bevat de reactie van het college op deze moties.

 19. 8.02

  Gevraagd wordt een krediet beschikbaar stellen voor vervanging en isolatie van de dakbedekking van rouwcentrum de Plantage, om de onverwachte vochtproblemen op te lossen.

 20. 8.04

  Gelet op de betrokkenheid van de raad bij dit onderwerp wordt de in het bijgevoegde raadsmemo geschetste aanpak voor eventuele wensen en/of bedenkingen aan de raad voorgelegd. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van het voorgestane traject en geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
  Uit het bijgevoegde raadsmemo blijkt:
  - hoe het college in 2024 uitvoering wil geven aan het eerder aangekondigde traject “Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld” (voorheen Dorpenbeleid);
  - de stand van zaken met betrekking tot de dorpsplannen tot nu toe.

 21. 8.05

  De brief van Regio De Vallei biedt kaders voor de aanbesteding van huishoudelijk restafvalverwerking. Raad wordt gevraagd de brief te accepteren zonder zienswijze af te geven.

 22. 8.06

  Het plan dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voorziet in het herstel van de historische functie van de Rijkszaadeest op het perceel Wolweg 79A in Stroe. In de drie bestaande monumentale gebouwen op het perceel wil de aanvrager daarbij de volgende activiteiten ontplooien:
  - een museum over de historische functie van de zaadeest;
  - rondleidingen voor bezoekers;
  - op kleine schaal destilleren van een drank op basis van de vrijgekomen dennenappels;
  - en het op kleine schaal exploiteren van een proeflokaal en winkel.


  Er zijn twee zienswijzen ingediend.

 23. 8.07

  In april 2023 heeft de raad ingestemd om bij wijze van een pilot een tweetal locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten verder te verkennen en met het resultaat daarvan terug te komen bij de raad, alvorens de eventueel benodigde planologische en ruimtelijke procedures verder uit te werken. Eén locatie is inmiddels bekend (de Oud Vellerseweg). Dit voorstel heeft betrekking op het tweede initiatief, gelegen aan de Postweg 16 in Barneveld. De raad wordt verzocht om in te stemmen met het nader verkennen van het initiatief en vervolgens de benodigde procedure verder in gang te zetten en hierbij af te mogen wijken van het maximaal aantal te huisvesten arbeidsmigranten.

 24. 8.08
  Eventuele moties vreemd aan de agenda
 25. 9

  Dit zijn voorstellen die - na bespreking in de commissies - rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

 26. 9.01

  Het voorliggend voorstel betreft de realisatie van een onderhoudsgebouw van 375 m² bij de woonbestemming op Rijksweg 124 in Terschuur, ten behoeve van Landgoed Meerveld. Daarnaast betreft het plan het verwijderen van een ongebruikte woonbestemming aan de Leemweg, ten westen van nummer 6 in Terschuur.

 27. 9.03

  Voor het perceel naast Binnenveld 19, Barneveld, is een verzoek ingediend voor de bouw van een woning. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen dat voorziet in de realisatie  van de nieuwe woning ten zuiden van de bestaande woning. Om dit mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Wonen’ aan de zuidzijde van het perceel uitgebreid, waar ter plaatse de bestemming ‘Agrarisch’ komt te vervallen. Er is één zienswijze ingediend.

 28. 9.04

  Het bestemmingsplan dat voorligt maakt de bouw van 12 grondgebonden woningen en 29 appartementen met bijbehorende infrastructuur, parkeermogelijkheden, groen, waterberging en speelvoorzieningen mogelijk in het gebied tussen de Valkseweg 99-101 en de Dr. Willem Dreeslaan in Barneveld.

  Bijlagen

 29. 9.05

  Het voorstel betreft het bouwen van een woning op het perceel ten oosten van Noordenweg 41 in Voorthuizen. Het plan valt onder de kaders van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley.

 30. 9.06

 31. 9.07

  De raad wordt voorgesteld om de Verordening Starterslening gemeente Barneveld te wijzigen waarbij het maximaal aantal startersleningen dat mag worden verstrekt wordt verhoogd van 30 naar 50 -leningen per jaar. Om de extra leningen te kunnen verstrekken wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-

 32. 9.08

  De raad wordt voorgesteld om de Individuele Inkomenstoeslag eenmalig te wijzigen, waarbij de toeslag voor het jaar 2023 100% bedraagt voor inwoners met een inkomen van 101 tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Voorheen was dit 50%. Om de wijziging mogelijk te maken wordt de raad voorgesteld de Participatieverordening aan te vullen en een bedrag van €7500 beschikbaar te stellen.

 33. 9.09

  In de raadsvergadering van 8 november 2023 zijn de belastingmaatregelen voor 2024 voorgesteld en vastgesteld. De legesverordening met de daarbij behorende tarieventabel maakte hier eveneens deel van uit. Hoofdstuk 2 van de tarieventabel leges heeft betrekking op de dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet. Deze wet is per 1 januari 2024 van kracht geworden. Nu in de dagelijkse praktijk wordt gewerkt met de wet is gebleken dat een aantal wijzigingen en aanvullingen hierin noodzakelijk zijn. Dit voorstel gaat alleen over bijstellingen van de al vastgestelde tarieventabel. Uitgangspunt bij de komst van de Omgevingswet was en is een beleidsneutrale overgang.

 34. 9.10

  De gemeenteraad wordt gevraagd om het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling van de Valleihopper te wijzigen. De bedoeling hiervan is om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad is bovendien in de gelegenheid om (g)een zienswijze in te dienen op de voorliggende wijziging.


  Naast de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ontvangt de raad de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028. Ook tegen de Kaderbrief kan de raad een zienswijze indienen.

 35. 10

  Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

 36. 10.2

  Bijlagen

 37. 11
  Sluiting - 22:30