Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 25 januari 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H. Brul
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/raad.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Uitzending

Agendapunten

Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 15 december staat (B-3.24), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. Eerder heeft de ChristenUnie gewezen op de gevaren die lachgas in het verkeer met zich meebrengen. Het lijkt erop dat lachgas toch minder prioriteit heeft, terwijl het een veelvoorkomende oorzaak is bij ongevallen. Hoe gaat het college hiermee om?

Uitgenodigd: jongerenraad, politie, burgemeester J.J. Luteijn

De gemeenten hebben in 2020 in de Algemene Ledenvergadering van de VNG de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. In deze norm is opgenomen waaraan de samenwerking binnen de jeugdhulpregio's moet voldoen. Een van de punten is het opstellen van een regiovisie, die door de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten moet worden vastgesteld. De raad wordt nu gevraagd de Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley vast te stellen.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 15 december staat (B-4.8), is geagendeerd op verzoek van de fracties Van Pro '98 en de ChristenUnie. Pro '98 wil met het college in gesprek over de gevolgen voor Barneveld voortkomend uit het actieprogramma. Met dit programma zetten de gemeenten Ede en Nijkerk in steviger mate in op betaalbaar wonen. De ChristenUnie vraagt hoe de gemeente Barneveld door dit actieprogramma meer kan bereiken om ook te komen tot het bouwen van meet betaalbare woningen in ons woningbouwprogramma.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

De Visie Werklocaties Foodvalley 2020 - 2030 en het geactualiseerde RPW 2021 - 2025 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley. De werklocaties in onze regio zijn belangrijke dragers van de economie in Foodvalley. Om onze sterke positie als één van de meest innovatieve regio’s binnen Nederland vast te houden hebben we een actuele werklocatievisie nodig die de basis vormt voor regionale programmeringsafspraken. Het huidige Regionaal Programma Werklocaties (RPW) heeft een looptijd 2017-2020 en dient volgens afspraak te worden geactualiseerd.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

De Kaderbrief beschrijft de kaders (inhoudelijk en financieel) waarbinnen het regiobestuur de regionale samenwerking wil vormgeven. De inhoudelijke kaders van deze kaderbrief staan verwoord in de Strategische Agenda. En de kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten die het regiobestuur wil hanteren bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Evenals vorig jaar omvat deze kaderbrief de gemeentelijke kosten van programma’s die er onder de vlag van regio Foodvalley worden uitgevoerd. Hiermee krijgen de raden een integraal overzicht van de kosten (kosten regiokantoor en programmakosten) die gemoeid zijn met regio Foodvalley. Dit leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke kosten.

Voorafgaand aan de bespreking van dit onderwerp geven de heer Van der Tang en mevrouw Van den Wildenberg een terugkoppeling uit de regiocommissie.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne