Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 21 juni 2022

19:30 - 22:20

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit raadsvoorstel betreft de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld. Het voornemen is om maximaal 300 asielzoekers voor ten minste vijf jaar op te vangen. De gemeente neemt hiermee verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van het schrijnende tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in Nederland.

  Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  00:08:57 - 00:09:28 - Burger Initiatief
  00:09:28 - 00:09:32 - voorzitter
  00:09:32 - 00:10:07 - SGP
  00:10:07 - 00:10:12 - voorzitter
  00:10:12 - 00:10:50 - CDA
  00:10:50 - 00:10:56 - voorzitter
  00:10:56 - 00:11:09 - Pro'98
  00:11:09 - 00:11:15 - voorzitter
  00:11:15 - 00:13:22 - portefeuillehouder
  00:13:22 - 00:13:25 - voorzitter
  00:13:25 - 00:15:25 - portefeuillehouder
  00:15:25 - 00:15:32 - voorzitter
  00:15:32 - 00:15:47 - Pro'98
  00:15:47 - 00:15:56 - voorzitter
  00:15:56 - 00:16:49 - portefeuillehouder
  00:16:49 - 00:16:55 - voorzitter
  00:16:55 - 00:17:44 - SGP
  00:17:44 - 00:17:52 - voorzitter
  00:17:52 - 00:18:11 - Lokaal Belang
  00:18:11 - 00:18:12 - portefeuillehouder
  00:18:12 - 00:18:17 - voorzitter
  00:18:17 - 00:19:26 - ChristenUnie
  00:19:26 - 00:19:37 - voorzitter
  00:19:37 - 00:20:33 - portefeuillehouder
  00:20:33 - 00:20:34 - voorzitter
  00:20:34 - 00:21:06 - portefeuillehouder
  00:21:06 - 00:21:20 - voorzitter
  00:21:20 - 00:22:28 - VVD
  00:22:28 - 00:22:30 - voorzitter
  00:22:30 - 00:22:55 - portefeuillehouder
  00:22:55 - 00:23:00 - VVD
  00:23:00 - 00:23:11 - portefeuillehouder
  00:23:11 - 00:23:25 - VVD
  00:23:25 - 00:23:31 - portefeuillehouder
  00:23:31 - 00:23:37 - voorzitter
  00:23:37 - 00:24:12 - portefeuillehouder
  00:24:12 - 00:24:15 - voorzitter
  00:24:15 - 00:25:17 - ChristenUnie
  00:25:17 - 00:25:23 - voorzitter
  00:25:23 - 00:25:35 - CDA
  00:25:35 - 00:25:37 - voorzitter
  00:25:37 - 00:26:07 - Pro'98
  00:26:07 - 00:26:09 - voorzitter
  00:26:09 - 00:26:10 - Pro'98
  00:26:10 - 00:26:12 - voorzitter
  00:26:12 - 00:26:40 - SGP
  00:26:40 - 00:26:47 - voorzitter
  00:26:47 - 00:26:55 - portefeuillehouder
  00:26:55 - 00:26:57 - SGP
  00:26:57 - 00:29:30 - portefeuillehouder
  00:29:30 - 00:29:50 - voorzitter
  00:29:50 - 00:30:26 - VVD
  00:30:26 - 00:30:28 - voorzitter
  00:30:28 - 00:30:31 - portefeuillehouder
  00:30:31 - 00:30:32 - voorzitter
  00:30:32 - 00:30:38 - VVD
  00:30:38 - 00:30:43 - voorzitter
  00:30:43 - 00:30:47 - VVD
  00:30:47 - 00:30:49 - voorzitter
  00:30:49 - 00:31:17 - Lokaal Belang
  00:31:17 - 00:31:18 - voorzitter
  00:31:18 - 00:32:01 - portefeuillehouder
  00:32:01 - 00:32:04 - voorzitter
  00:32:04 - 00:32:32 - Pro'98
  00:32:32 - 00:32:34 - voorzitter
  00:32:34 - 00:32:53 - portefeuillehouder
  00:32:53 - 00:32:55 - voorzitter
  00:32:55 - 00:32:58 - VVD
  00:32:58 - 00:33:16 - voorzitter
  00:33:16 - 00:33:47 - SGP
  00:33:47 - 00:33:49 - voorzitter
  00:33:49 - 00:34:37 - portefeuillehouder
  00:34:37 - 00:34:41 - voorzitter
  00:34:41 - 00:34:51 - Burger Initiatief
  00:34:51 - 00:35:12 - voorzitter
  00:35:12 - 00:35:15 - VVD
  00:35:15 - 00:37:09 - voorzitter
 2. Na elke vergadering van de regiocommissie Foodvalley geven de leden, de heren Top en Smit, een terugkoppeling.

  00:37:09 - 00:38:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:24 - 00:41:36 - voorzitter
 3. De accountant zal de rol van de accountant toelichten en het accountantsverslag dat is opgesteld in het kader van de opdracht om de jaarrekening 2021 te controleren. Dit accountantsverslag bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2021 naar voren zijn gekomen.
  Bijgevoegd zijn het accountantsverslag, de controleverklaring en de reactie van het college op de bevindingen van de accountant.

  00:41:36 - 00:41:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:53 - 00:41:54 - voorzitter
  00:41:54 - 00:46:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:37 - 00:46:41 - voorzitter
  00:46:41 - 00:46:46 - SGP
  00:46:46 - 00:46:48 - voorzitter
  00:46:48 - 00:46:57 - SGP
  00:46:57 - 00:51:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:51:13 - 00:51:16 - voorzitter
  00:51:16 - 01:00:07 - adviseur
  01:00:07 - 01:00:08 - voorzitter
  01:00:08 - 01:00:42 - Pro'98
  01:00:54 - 01:01:22 - adviseur
  01:01:22 - 01:01:52 - Pro'98
  01:01:52 - 01:04:07 - adviseur
  01:04:07 - 01:04:32 - VVD
  01:04:32 - 01:05:05 - adviseur
  01:05:05 - 01:05:18 - VVD
  01:05:18 - 01:06:29 - adviseur
  01:06:29 - 01:06:36 - voorzitter
  01:06:36 - 01:10:29 - adviseur
  01:10:29 - 01:10:32 - voorzitter
  01:10:32 - 01:10:53 - Pro'98
  01:10:53 - 01:11:32 - adviseur
  01:11:32 - 01:24:59 - voorzitter
 4. Met de Jaarverslaggeving 2021 legt het college verantwoording af over het gerealiseerde voorgenomen beleid (wat hebben we gedaan) en de daarvoor ingezette middelen (wat heeft het gekost). In de jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten opgenomen.
  Bijgevoegd is ook de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-21, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 25 mei 2021 stond (B-3.5). De MPG geeft voor de langere termijn inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitaties, waarbij met verschillende scenario's rekening wordt gehouden. De MPG is verwerkt in de Jaarverslaggeving 2021.

  Uitgenodigd: het college en de accountant

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming. In de agendacommissie is besloten de Jaarverslaggeving 2021, de 1e Tussenrapportage en de Kaderbrief 2023-2026 in samenhang voor meningsvorming te agenderen.

  Er is werk blijven liggen (132 Voorzieningen inwoners met een beperking) en toch is er een overschrijding van € 160.000 zichtbaar bij de arbeidskosten (pag 10). Dit lijkt tegenstrijdig (HB, CU). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
  Antwoord. De werkzaamheden als gevolg van Corona kwamen boven op het reguliere takenpakket van medewerkers. Hierdoor zijn bestaande werkzaamheden deels blijven liggen of uitgesteld en zijn rijksmiddelen dus niet altijd ingezet. Daar waar van toepassing is dat in de lijst van budgetoverhevelingen opgenomen . Tegelijkertijd, kampte Sociaal domein met behoorlijk wat uitval van medewerkers als gevolg van werkdruk of ziekte ten gevolge van corona en zijn er verschillende personele wisselingen geweest. Een deel van de reguliere, maar ook van de extra, werkzaamheden is opgevangen door de inzet van ingehuurd personeel. Vandaar de overschrijding op die post.

  01:24:59 - 01:25:23 - SGP
  01:25:26 - 01:25:34 - voorzitter
  01:25:34 - 01:26:17 - ChristenUnie
  01:26:17 - 01:26:26 - voorzitter
  01:26:26 - 01:27:09 - CDA
  01:27:09 - 01:27:13 - voorzitter
  01:27:13 - 01:27:24 - Burger Initiatief
  01:27:24 - 01:27:30 - voorzitter
  01:27:30 - 01:29:11 - portefeuillehouder
  01:29:11 - 01:29:14 - voorzitter
  01:29:14 - 01:29:15 - portefeuillehouder
  01:29:15 - 01:29:16 - adviseur
  01:29:16 - 01:29:18 - voorzitter
  01:29:18 - 01:30:12 - adviseur
  01:30:12 - 01:30:13 - voorzitter
  01:30:13 - 01:30:23 - ChristenUnie
  01:30:23 - 01:30:55 - adviseur
  01:30:55 - 01:30:58 - voorzitter
  01:30:58 - 01:31:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:31:46 - 01:31:52 - voorzitter
  01:31:52 - 01:32:33 - Lokaal Belang
  01:32:33 - 01:32:44 - voorzitter
  01:32:44 - 01:33:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:11 - 01:33:40 - adviseur
  01:33:40 - 01:33:41 - voorzitter
  01:33:41 - 01:33:43 - adviseur
  01:33:43 - 01:33:50 - voorzitter
  01:33:50 - 01:34:29 - ChristenUnie
  01:34:29 - 01:34:35 - voorzitter
  01:34:35 - 01:34:36 - ChristenUnie
  01:34:36 - 01:34:57 - portefeuillehouder
  01:34:57 - 01:35:04 - voorzitter
  01:35:04 - 01:36:06 - CDA
  01:36:06 - 01:36:12 - voorzitter
  01:36:12 - 01:36:47 - Pro'98
  01:36:47 - 01:36:50 - voorzitter
  01:36:50 - 01:37:03 - Burger Initiatief
  01:37:03 - 01:37:12 - voorzitter
  01:37:12 - 01:37:26 - adviseur
  01:37:26 - 01:37:29 - voorzitter
  01:37:30 - 01:38:59 - adviseur
  01:38:59 - 01:39:03 - voorzitter
  01:39:03 - 01:39:49 - portefeuillehouder
  01:39:49 - 01:39:55 - voorzitter
  01:39:55 - 01:39:56 - Pro'98
  01:39:56 - 01:39:57 - voorzitter
  01:39:57 - 01:40:06 - CDA
  01:40:06 - 01:40:07 - portefeuillehouder
  01:40:07 - 01:40:13 - adviseur
  01:40:13 - 01:40:32 - CDA
  01:40:32 - 01:41:03 - adviseur
  01:41:03 - 01:41:59 - portefeuillehouder
  01:41:59 - 01:42:04 - voorzitter
  01:42:04 - 01:42:22 - Pro'98
  01:42:22 - 01:42:26 - voorzitter
  01:42:26 - 01:42:55 - portefeuillehouder
  01:42:55 - 01:42:56 - Pro'98
  01:42:56 - 01:42:58 - voorzitter
  01:42:58 - 01:43:30 - Pro'98
  01:43:30 - 01:43:37 - voorzitter
  01:43:37 - 01:43:38 - deelnemer gesprek
  01:43:38 - 01:43:43 - voorzitter
  01:43:43 - 01:44:26 - deelnemer gesprek
  01:44:26 - 01:44:30 - voorzitter
  01:44:30 - 01:44:35 - Pro'98
  01:44:35 - 01:44:36 - voorzitter
  01:44:36 - 01:44:40 - deelnemer gesprek
  01:44:40 - 01:44:44 - voorzitter
  01:44:44 - 01:45:27 - VVD
  01:45:27 - 01:45:36 - voorzitter
  01:45:36 - 01:46:00 - adviseur
  01:46:00 - 01:46:02 - voorzitter
  01:46:02 - 01:46:22 - VVD
  01:46:22 - 01:46:25 - adviseur
  01:46:25 - 01:47:10 - portefeuillehouder
  01:47:10 - 01:47:13 - voorzitter
  01:47:13 - 01:47:40 - Burger Initiatief
  01:47:40 - 01:47:45 - voorzitter
  01:47:45 - 01:48:18 - adviseur
  01:48:26 - 01:48:30 - voorzitter
  01:48:30 - 01:48:32 - SGP
  01:48:32 - 01:48:44 - voorzitter
  01:48:44 - 01:49:12 - SGP
  01:49:12 - 01:49:17 - voorzitter
  01:49:17 - 01:49:35 - adviseur
  01:49:35 - 01:49:36 - voorzitter
  01:49:36 - 01:49:48 - deelnemer gesprek
  01:49:48 - 01:49:52 - voorzitter
  01:49:52 - 01:50:19 - Lokaal Belang
  01:50:19 - 01:50:21 - voorzitter
  01:50:21 - 01:51:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:20 - 01:51:24 - voorzitter
  01:51:24 - 01:51:29 - ChristenUnie
  01:51:29 - 01:51:32 - voorzitter
  01:51:32 - 01:52:24 - ChristenUnie
  01:52:24 - 01:52:29 - voorzitter
  01:52:29 - 01:52:30 - ChristenUnie
  01:52:30 - 01:52:53 - CDA
  01:52:53 - 01:52:54 - ChristenUnie
  01:52:54 - 01:52:58 - voorzitter
  01:52:58 - 01:54:26 - portefeuillehouder
  01:54:26 - 01:54:27 - voorzitter
  01:54:27 - 01:54:53 - adviseur
  01:54:53 - 01:54:57 - voorzitter
  01:54:57 - 01:55:12 - SGP
  01:55:12 - 01:55:18 - voorzitter
  01:55:18 - 01:55:49 - Pro'98
  01:55:49 - 01:55:51 - voorzitter
  01:55:51 - 01:56:07 - portefeuillehouder
  01:56:07 - 01:56:33 - voorzitter
  01:56:33 - 01:56:39 - VVD
  01:56:39 - 01:56:43 - voorzitter
  01:56:43 - 01:56:55 - deelnemer gesprek
  01:56:55 - 01:58:09 - voorzitter
 5. De eerste Tussenrapportage 2022 dient als een rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2022, op basis van de huidige stand van zaken (peildatum 1 april). De Programmabegroting 2022 is hierbij steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. Het is de eerste tussenrapportage in de nieuwe vorm. Ontwikkelingen zoals de situatie in Oekraïne, opgelopen prijzen en grondstoffentekorten – en het effect hiervan voor de gemeente Barneveld - worden beschreven. Ook is het een moment van bijstelling van de begroting 2022. Per saldo zien we bij deze tussenrapportage een voordelig resultaat van incidenteel € 1 miljoen in 2022. Het begrotingsresultaat opgenomen in de primaire begroting 2022 was € 0,2 miljoen. Het bijgestelde begrotingsresultaat gebaseerd op de jaareindeverwachting in 2022 is € 1,2 miljoen.

  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming. In de agendacommissie is besloten de Jaarverslaggeving 2021, de 1e Tussenrapportage en de Kaderbrief 2023-2026 in samenhang voor meningsvorming te agenderen.

  Op de arbeidskosten is een tekort van 1,8 miljoen (pag. 6). Deze overschrijding bestaat uit 8 ton inhuur, 2 ton personele inschaling en 8 ton CAO stijging. Waarom was er in de begroting nog geen rekening gehouden met de CAO bijstelling van € 0,8 mln? Toen wisten we toch ook al dat er een CAO stijging zou komen in 2022? (GHK, LB). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
  Antwoord: In de begroting 2022, die oktober 2021 is aangeboden, hebben we een eerste aanname gedaan (bijstelling van 400K). De uiteindelijke vaststelling van de CAO was pas eind januari 2022 duidelijk. Dat leidt tot de extra bijstelling in deze 1e tussenrapportage.

  Er is een budgetbijstelling van € 2,8 mln. Daarvan is € 1,9 mln structureel, dus € 0,9 mln incidenteel (pag 30). Maken de frictiekosten van € 0,8 mln hier deel van uit? En maken de frictiekosten deel uit van het budget van € 1 mln dat in de begroting 2022 voor het groeiplan beschikbaar is gesteld? (AF, SGP). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
  Antwoord: De verwachte frictiekosten in 2022 van € 0,8 mln maken geen onderdeel uit van het budget (€ 1 mln) dat voor het groeiplan in de begroting 2022 beschikbaar is gesteld. Dat budget is nodig om het groeiplan te kunnen realiseren. De frictiekosten zijn een effect van de veranderingen in de organisatie als gevolg van het uitvoeren van het groeiplan. Van de totale bijstelling is €0,9 mln incidenteel. Daar maken de frictiekosten van €0,8 mln onderdeel van uit.

  De eindevaluatie van het evenementenstiimuleringsbeleid is naar eind 2022 verplaatst. Kan dit naar voren worden gehaald, zodat de gevolgen daarvan bij de bespreking van de begroting al bekend zijn? (SL, BI) Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
  Antwoord: Er is recent een tussenevaluatie door het college vastgesteld en (in mei) in de commissie Bestuur besproken. Daarin staat goed omschreven waarom de eindevaluatie pas eind van dit jaar kan komen. Dit heeft er mee te maken dat er eerst in breder verband ervaringen opgedaan moet worden met het verstrekken van evenementensubsidies en het inrichten van het accountmanagement. Door corona zijn er helaas minder evenementen geweest. Wel geeft de tussenevaluatie een aardig beeld van de behoefte aan meer accountmanagement voor evenementen en de waardering daarvoor in de samenleving. Nut en noodzaak staan dus eigenlijk niet meer ter discussie en de eindevaluatie zal meer gaan over de mogelijkheden voor aansluiting bij sport- en cultuurfonds. De eindevaluatie kan niet eerder dan eind 2022. In het collegebesluit is (gebaseerd op het feit dat nut en noodzaak niet meer ter discussie staan) wel besloten om de formatie voor de evenementencoördinator structureel te maken en te verbreden richting accountmanagement voor bedrijven (detailhandel). Voor de begroting 2023 wordt dit collegebesluit vertaald in een beleidstoevoeging.

  01:58:09 - 01:58:49 - CDA
  01:58:49 - 01:58:52 - voorzitter
  01:58:52 - 01:59:45 - adviseur
  01:59:45 - 01:59:49 - voorzitter
  01:59:49 - 02:00:45 - ChristenUnie
  02:00:45 - 02:00:50 - voorzitter
  02:00:50 - 02:01:20 - Pro'98
  02:01:20 - 02:01:22 - voorzitter
  02:01:22 - 02:01:50 - Burger Initiatief
  02:01:50 - 02:01:53 - voorzitter
  02:01:53 - 02:02:22 - CDA
  02:02:22 - 02:02:32 - voorzitter
  02:02:32 - 02:04:18 - portefeuillehouder
  02:04:18 - 02:04:19 - voorzitter
  02:04:19 - 02:04:37 - Burger Initiatief
  02:04:37 - 02:04:38 - voorzitter
  02:04:38 - 02:04:42 - portefeuillehouder
  02:04:42 - 02:04:49 - voorzitter
  02:04:49 - 02:05:16 - Lokaal Belang
  02:05:16 - 02:05:17 - voorzitter
  02:05:17 - 02:06:33 - Lokaal Belang
  02:06:33 - 02:06:41 - voorzitter
  02:06:41 - 02:06:42 - Lokaal Belang
  02:06:42 - 02:06:44 - voorzitter
  02:06:44 - 02:06:50 - SGP
  02:06:50 - 02:06:54 - voorzitter
  02:06:54 - 02:07:03 - portefeuillehouder
  02:07:03 - 02:07:16 - Lokaal Belang
  02:07:16 - 02:07:18 - portefeuillehouder
  02:07:18 - 02:07:19 - voorzitter
  02:07:19 - 02:07:24 - portefeuillehouder
  02:07:24 - 02:07:26 - voorzitter
  02:07:26 - 02:07:28 - portefeuillehouder
  02:07:28 - 02:07:42 - voorzitter
  02:07:42 - 02:08:24 - SGP
  02:08:24 - 02:08:32 - voorzitter
  02:08:32 - 02:08:33 - portefeuillehouder
  02:08:33 - 02:08:45 - voorzitter
  02:08:45 - 02:08:52 - portefeuillehouder
  02:08:52 - 02:09:07 - SGP
  02:09:07 - 02:09:16 - portefeuillehouder
  02:09:16 - 02:09:26 - voorzitter
  02:09:26 - 02:09:31 - Pro'98
  02:09:31 - 02:10:04 - VVD
  02:10:04 - 02:10:11 - voorzitter
  02:10:11 - 02:10:28 - portefeuillehouder
  02:10:28 - 02:10:32 - voorzitter
  02:10:32 - 02:11:03 - Burger Initiatief
  02:11:03 - 02:11:04 - voorzitter
  02:11:04 - 02:11:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:17 - 02:11:23 - voorzitter
  02:11:23 - 02:11:34 - Burger Initiatief
  02:11:34 - 02:11:44 - voorzitter
  02:11:44 - 02:12:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:00 - 02:12:01 - adviseur
  02:12:01 - 02:12:02 - voorzitter
  02:12:02 - 02:12:32 - adviseur
  02:12:32 - 02:12:37 - voorzitter
  02:12:37 - 02:13:01 - Lokaal Belang
  02:13:01 - 02:13:02 - voorzitter
  02:13:03 - 02:13:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:13:31 - 02:13:32 - voorzitter
  02:13:32 - 02:13:42 - Lokaal Belang
  02:13:42 - 02:13:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:13:55 - 02:13:56 - voorzitter
  02:13:56 - 02:14:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:12 - 02:14:19 - voorzitter
  02:14:19 - 02:15:07 - ChristenUnie
  02:15:07 - 02:15:16 - voorzitter
  02:15:16 - 02:16:21 - adviseur
  02:16:21 - 02:16:46 - voorzitter
  02:16:46 - 02:17:20 - Lokaal Belang
  02:17:20 - 02:17:21 - voorzitter
  02:17:21 - 02:18:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:04 - 02:18:09 - voorzitter
  02:18:09 - 02:18:30 - ChristenUnie
  02:18:30 - 02:18:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:33 - 02:18:38 - voorzitter
  02:18:38 - 02:18:42 - ChristenUnie
  02:18:42 - 02:18:48 - voorzitter
  02:18:48 - 02:19:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:16 - 02:19:19 - voorzitter
  02:19:19 - 02:19:41 - SGP
  02:19:41 - 02:22:27 - voorzitter
 6. De Kaderbrief 2023-2026 is het startpunt van het begrotingsproces 2023-2026 en is ter kennisname voor de raad. Het meerjarenperspectief 2022-2026 kan positief worden bijgesteld ten opzichte van de begroting en tussenrapportage 2022.

  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming. In de agendacommissie is besloten de Jaarverslaggeving 2021, de 1e Tussenrapportage en de Kaderbrief 2023-2026 in samenhang voor meningsvorming te agenderen.

  02:22:27 - 02:23:14 - Pro'98
  02:23:14 - 02:23:16 - voorzitter
  02:23:16 - 02:24:00 - CDA
  02:24:00 - 02:24:06 - voorzitter
  02:24:06 - 02:25:36 - portefeuillehouder
  02:25:36 - 02:25:38 - voorzitter
  02:25:38 - 02:26:30 - Pro'98
  02:26:30 - 02:26:44 - voorzitter
  02:26:44 - 02:27:00 - Pro'98
  02:27:00 - 02:27:01 - voorzitter
  02:27:01 - 02:27:25 - portefeuillehouder
  02:27:25 - 02:27:30 - voorzitter
  02:27:30 - 02:28:14 - Lokaal Belang
  02:28:14 - 02:28:16 - voorzitter
  02:28:16 - 02:29:38 - adviseur
  02:29:38 - 02:29:44 - voorzitter
  02:29:44 - 02:30:32 - CDA
  02:30:32 - 02:30:33 - voorzitter
  02:30:33 - 02:31:26 - adviseur
  02:31:26 - 02:31:30 - voorzitter
  02:31:30 - 02:31:36 - CDA
  02:31:36 - 02:31:38 - voorzitter
  02:31:38 - 02:32:08 - adviseur
  02:32:08 - 02:32:09 - voorzitter
  02:32:09 - 02:32:27 - Lokaal Belang
  02:32:27 - 02:32:31 - voorzitter
  02:32:31 - 02:32:35 - ChristenUnie
  02:32:35 - 02:32:45 - voorzitter
  02:32:45 - 02:33:17 - adviseur
  02:33:17 - 02:33:19 - voorzitter
  02:33:19 - 02:33:47 - ChristenUnie
  02:33:47 - 02:34:43 - adviseur
  02:34:43 - 02:34:54 - voorzitter
  02:34:54 - 02:35:37 - VVD
  02:35:37 - 02:35:41 - voorzitter
  02:35:41 - 02:36:53 - portefeuillehouder
  02:36:53 - 02:36:58 - voorzitter
  02:36:58 - 02:37:42 - SGP
  02:37:42 - 02:37:44 - voorzitter
  02:37:44 - 02:37:47 - SGP
  02:37:47 - 02:37:56 - voorzitter
  02:37:56 - 02:38:09 - portefeuillehouder
  02:38:09 - 02:38:15 - voorzitter
  02:38:15 - 02:39:20 - ChristenUnie
  02:39:20 - 02:39:22 - voorzitter
  02:39:22 - 02:40:46 - adviseur
  02:40:46 - 02:40:50 - voorzitter
  02:40:50 - 02:41:51 - Pro'98
  02:41:51 - 02:41:53 - voorzitter
  02:41:53 - 02:43:19 - adviseur
  02:43:19 - 02:43:24 - voorzitter
  02:43:24 - 02:43:26 - portefeuillehouder
  02:43:26 - 02:43:29 - voorzitter
  02:43:29 - 02:44:21 - portefeuillehouder
  02:44:21 - 02:44:25 - voorzitter
  02:44:25 - 02:46:31 - CDA
  02:46:31 - 02:46:39 - voorzitter
  02:46:39 - 02:46:45 - CDA
  02:46:45 - 02:46:50 - voorzitter
  02:46:50 - 02:46:53 - CDA
  02:46:53 - 02:47:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:47:29 - 02:47:32 - voorzitter
  02:47:32 - 02:47:58 - SGP
  02:47:58 - 02:48:00 - voorzitter
  02:48:00 - 02:48:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:48:54 - 02:49:20 - voorzitter
  02:49:20 - 02:49:49 - Burger Initiatief
  02:49:49 - 02:49:54 - voorzitter
  02:49:54 - 02:50:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:24 - 02:50:28 - voorzitter
  02:50:28 - 02:50:57 - VVD
  02:50:57 - 02:51:02 - voorzitter
  02:51:02 - 02:51:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:38 - 02:51:42 - voorzitter
  02:51:42 - 02:52:29 - Pro'98
  02:52:29 - 02:52:33 - voorzitter
  02:52:33 - 02:52:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:49 - 02:52:54 - voorzitter
  02:52:54 - 02:52:59 - Pro'98
  02:52:59 - 02:53:43 - voorzitter
 7. Besluit

  .

  Het gras van speelveld aan de Welsumerlaan gaat steeds kapot. Dit is herhaaldelijk aangekaart, waarbij is gevraagd is om een andere oplossing (via het Speelruimtebeleidsplan), bijvoorbeeld kunstgras. Tot nu toe zonder succes (DdV, CDA). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.

  Antwoord: Het gras aan de Welsumerlaan vertoont kale plekken. Dat heeft meerdere oorzaken. Het veld wordt intensief gebruikt. Bij normaal gebruik zien we eigenlijk altijd wel slijtplekken ter hoogte van de goals. Dat is eigenlijk niet te voorkomen. In deze buurt wonen veel kinderen en het veld wordt door hen dagelijks gebruikt. Op de Welsumerlaan zie je daardoor ook slijtage in het middengebied. Bovendien is de laatste jaren sprake van droge zomers, waardoor het gras weinig rust krijgt en slecht ontkiemt. Het is helaas niet het enige veld in de gemeente dat er zo bij ligt. Het oogt niet fraai, geeft meer troep en ongelijkheid, maar het veld is wel bespeelbaar. De enige manier om hier een groene grasmat te krijgen, is door het om te vormen naar kunstgras. De kosten hiervan moeten nog in beeld worden gebracht. De verwachting is dat dit minimaal €75.000 kost.

  Op dit moment realiseren we de laatste fase van het speelruimteplan. De verwachting is dat we een deel van het geld, bestemd voor de uitvoering van het speelruimteplan, over gaan houden. Hoe groot dit bedrag is, is op dit moment nog niet bekend. In de evaluatie van het speelruimteplan, die in oktober ter kennisname naar de raad komt, brengen we dit in beeld. Het voornemen is daarbij ook aan te geven hoe we met de besteding van dit geld om gaan. We hebben dan een beeld van de speelplekken die op de wensenlijst staan en de te verwachten kosten. We hebben namelijk al een flink aantal (kostbare) locaties op de wensenlijst, waaronder de Welsumerlaan.

  Mocht het voornemen er in het najaar zijn om het trapveld aan de Welsumerlaan om te vormen naar kunstgras, dan zal een participatietraject gestart worden. Het is namelijk niet bekend of een kunstgras trapveld ook gewenst is bij álle omwonenden van dit veld. Voetballen op kunstgras maakt meer lawaai. Kinderen gaan vaak harder spelen, ballen worden verder getrapt. Daarnaast wordt het veld dan vaak erg geliefd in de buurt en daardoor drukker. Ook wordt kunstgras vaak bespeeld door een oudere doelgroep. We willen graag dat omwonenden achter de nieuwe situatie staan.

  02:53:43 - 02:53:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:58 - 02:54:06 - SGP
  02:54:06 - 02:54:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:54:08 - 02:54:09 - VVD
  02:54:09 - 02:54:31 - voorzitter