Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 19 juni 2024

19:30 - 22:25
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer J.M. Schipper
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agendapunten

 1. 2

  Dit B&W-besluit (B-1.23 op de lijst ingekomen stukken van 29-05-24) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en Pro'98.
  De fractie van de ChristenUnie zich naar eigen zeggen verder verdiept in dit fenomeen, naar aanleiding van het RIEC rapport “Criminele ZZP’ers in de zorg . Het is in dit rapport duidelijk dat er sterke signalen zijn van verwevenheid van criminelen in de zorg. De fractie geeft dan ook aan heel blij te zijn met de voorgestelde aanpak, maar heeft daarover wel specifieke vragen en suggesties. De fractie van Pro'98 geeft aan benieuwd te zijn naar wat de status nu is; wat voor zorgfraude wordt er op dit moment in onze gemeente gesignaleerd, hoe de aanpak eruit gaat zien, en wat de omvang is van de resultaten die beoogd worden.


  Uitgenodigd: het RIEC en wethouder J. De Heer-Verheij.

 2. 3

  Dit B&W-besluit (B-2.5 op de lijst ingekomen stukken van 29-05-2024) is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie. De fractie zou graag willen bespreken welke lessen hieruit getrokken kunnen worden, wat er te leren valt van van proces en hoe kunnen we zorgen voor een lange termijn effect; wat betekent dit traject voor vergelijkbare situaties in de komende jaren?


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk.

 3. 4

  Eerder is door de fracties van de VVD en het CDA het onderhoudsplan wegen (B-3.16 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24)   geagendeerd, samen met de reactie van Plaatselijk Belang Voorthuizen op dat uitvoeringsplan (B-3.16a), voor de commissieronde van mei. Er is echter besloten te wachten op een reactie van het college op de brief van Plaatselijk Belang. Deze is inmiddels beschikbaar. Na bespreking in de Agendacommissie is de rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen 2024 (B-3.2 op de lijst ingekomen stukken van 03-07-24) toegevoegd ter kennisname.


  Uitgenodigd: Plaatselijk Belang Voorthuizen en wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

 4. 5
  Pauze - 20:50
 5. 6

  In het Uitvoeringsplan 2024 van het Meerjaren Investeringsplan (hierna MIP) is een bedrag opgenomen van € 618.000 om op het weggedeelte Wethouder Rebellaan/Mr. Troelstralaan (tussen de ThorbeckelaanBloemendaallaan) 30 km/uur in te stellen met bijbehorende verkeersmaatregelen. Voor het aanwenden van dit krediet is een raadsbesluit nodig.
  De huidige inrichting is eerder besproken tijdens een raadstafelgesprek, de commissie Grondgebied van 26-01-23 en de raadsvergadering van 8 februari, waarin de raad een motie heeft aangenomen over aanpassing van het traject.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

 6. 7

  De raad wordt voorgesteld om een toestemming te geven om een krediet aan te wenden van €400.000 voor de integrale voorbereiding van de Apeldoornsestraat. Hierbij wordt het vervangen van de fietspaden gecombineerd met Levensduurverlengend Onderhoud aan de rijbaan. Gelijktijdig wordt de weginrichting (beperkt) aangepast, zodat deze aansluit op de huidige richtlijnen. Ook worden een aantal andere opgaven meegenomen in de projectvoorbereiding.  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

 7. 8

  Dit B&W-besluit (B-1.7 op de lijst ingekomen stukken van 29-05-24) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. De fractie wenst met het college en andere fracties in gesprek over de nog openstaande mogelijkheden en kansen die helpen om het budget van het Maatschappelijke Sport- en Cultuurfonds optimaal te gebruiken. Ook wil de fractie bespreken welke stappen helpend zouden kunnen zijn om de bekendheid van dit fonds verder te vergroten.  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

 8. 9

  Het doelmatigheidsonderzoek afval (B&W-besluit B-3.3 op de lijst ingekomen stukken van 29-05-24) is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie. De fractie wil bespreken of de gepresenteerde cijfers correct zijn en welke mogelijkheden er zijn om het serviceniveau te verhogen om zo de afvalscheiding te verbeteren.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken en wethouder W. Oosterwijk.

 9. 13

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 10. 13.1

  De raad wordt middels het voorstel voorzien in de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025-2028 van de Valleihopper.
  Daarnaast ontvangt de raad de jaarrekening en het -verslag van het jaar 2023.

 11. 14
  Rondvraag - 22:20
 12. 15
  Sluiting - 22:25