Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

Kadernota/Turap/Jaarverslag

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw E. de Man
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agendapunten

 1. 2

  Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?
  1. Algemeen: aanbiedingsbrief (inclusief resultaatbestemming), financieel resultaat
  2. Programma 1 Participatie en Ondersteuning
  3. Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
  4. Programma 3 Woon- en leefomgeving, paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 5 Grondbeleid, Meerjarenprognose grondexploitaties (bijlage)
  5. Programma 4 Samenwerken, dienstverlenen en besturen, paragraaf 1 Lokale heffingen, paragraaf 4 Financiering, paragraaf 6 Verbonden partijen, paragraaf 7 Bedrijfsvoering
  6. Jaarrekening, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen, Bijlagen


  De Jaarverslaggeving 2023 wordt uiterlijk 21 juni aan de agenda toegevoegd.
  De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG, bijlage bij de Jaarverslaggeving) is al wel toegevoegd. 
  Uitgenodigd: het college

 2. 3

  Met de eerste tussenrapportage 2024 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2024. De rapportage geeft de voortgang weer op het bestaande beleid, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2024. In deze rapportage worden financiële en beleidsmatige afwijkingen weergegeven, over de eerste drie maanden van het jaar, met als doel om tijdig te kunnen bijsturen. De peildatum van de tweede tussenrapportage is 1 april.


  Uitgenodigd: het college

 3. 4
  Pauze - 20:45
 4. 5

  Jaarlijks biedt het college de raad een ontwerp-Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor de komende planperiode. De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & control cyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. In de voorliggende ontwerp-Kadernota 2025 wordt het voorlopige financiële meerjarenperspectief 2025-2028 in beeld gebracht. Daarnaast zijn er uitgangspunten opgenomen als kader voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Tevens vormt het geactualiseerde MIP een onderdeel van deze Kadernota 2025-2028. Met de voorliggende ontwerp-Kadernota presenteren wij onze visie als het gaat om de "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" met daarbij de contouren van een samenhangend pakket aan financiële voorstellen ter dekking en de te maken keuzes.


  Naar verwachting wordt medio/eind juni een memo uitkomsten Meicirculaire toegevoegd.


  Uitgenodigd: het college

 5. 6
  Rondvraag - 22:25
 6. 7
  Sluiting - 22:30