Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

Extra commissievergadering

donderdag 23 mei 2024

19:00 - 22:15
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer H. Mulder
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agendapunten

 1. 2

  De voorheen geldende bestemmingsplannen in het centrum van Barneveld zijn per 1 januari 2024 van rechtswege overgegaan in het “Omgevingsplan Gemeente Barneveld.” Met bestemmingsplan “Barneveld-Centrum 2022” wordt voor het centrum van Barneveld een actueel planologisch regime geboden. In de fase tussen het voorontwerp en het ontwerp is de Omgevingsvisie Barneveld Centrum door de raad vastgesteld. Deze visie is ook vertaald in dit voorliggende bestemmingsplan. Er zijn 15 zienswijzen ingediend.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

 2. 3

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Koperweg I' vast te stellen. Het plan voorziet in het herontwikkelen van de percelen aan de Koperweg 4, 5 en 6-8 in Zwartebroek.  Het bestemde woongebouw aan de Koperweg 4 en twee wooneenheden worden in het plan omgezet naar drie vrijstaande woningen; 
  De op Koperweg 5 aanwezige woning wordt vervangen (dit heeft inmiddels met een omgevingsvergunning plaatsgevonden); 
  en het op Koperweg 6-8 gevestigde agrarische bedrijf wordt door middel van functieverandering omgezet  naar twee extra woningen naast de voormalige agrarische bedrijfswoning. Daarnaast wordt de bestaande en bestemde natuur opgewaardeerd en nieuwe natuur aangelegd. Er zijn drie zienswijzen ingediend.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

 3. 4

  Het voorstel bestaat uit een plan dat voorziet in de realisatie van 33 (levensloopbestendige) appartementen op een perceel aan de stationsweg 45 in Barneveld. Daarbij wordt de bestaande bedrijfsbebouwing gesloopt en krijgt de bedrijfswoning een reguliere woonbestemming. Er zijn drie zienswijzen tegen het plan ingediend.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

 4. 5
  Pauze - 20:30
 5. 6

  Tijdens de raadsvergadering van 13 december is bestemmingsplan De Eendracht in Terschuur vastgesteld door de raad. Tijdens de beroepsprocedure zijn drie beroepen en twee voorlopige voorzieningen ingediend. De procedure loopt nu bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uit één van de beroepen blijkt dat er omissies in het plan zitten. Deze hebben betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en grond voor vrije uitloop van kippen op gronden buiten het plangebied. Met voorliggend herstelbesluit wordt een poging gedaan de omissies te herstellen waarbij de uitgangspunten en het karakter van het oorspronkelijke bestemmingsplan niet worden gewijzigd.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

 6. 7

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Schooneng vast te stellen waarmee de ontwikkeling van de woonwijk 'Schooneng' bestaande uit 158 woningen wordt mogelijk gemaakt. Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van Voorthuizen.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Bijlagen

 7. 8

  Voor een perceel aan de Koudhoornseweg, tussen nummer 22 en 28, heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor het toevoegen van één extra woning. Dit plan wordt voor vaststelling aan de raad aangeboden. Er is één zienswijze ingediend.


  Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne.

 8. 9

  Dit bestemmingsplan is besproken tijdens de commissievergadering van 11 april 2024. Het bestemmingsplan is niet behandeld in de raadsvergadering van 17 april j.l. vanwege het ontbreken van bepaalde informatie over met betrekking tot de milieucategorie en de geurcirkel die horen bij de distileerderij.


  Het plan dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voorziet in het herstel van de historische functie van de Rijkszaadeest op het perceel Wolweg 79A in Stroe. In de drie bestaande monumentale gebouwen op het perceel wil de aanvrager daarbij de volgende activiteiten ontplooien:
  - een museum over de historische functie van de zaadeest;
  - rondleidingen voor bezoekers;
  - op kleine schaal destilleren van een drank op basis van de vrijgekomen dennenappels;
  - en het op kleine schaal exploiteren van een proeflokaal en winkel.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

 9. 10

  Het college heeft agrarische percelen en een hoeve ter grootte van circa 15 hectare gelegen nabij de Stationsweg en de Esvelderbeek aangewezen voor voorlopig voorkeursrecht. De raad wordt verzocht het voorkeursrecht te bekrachtigen en te vestigen voor de termijn van drie jaar.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

 10. 11

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 11. 11.1

  Uit de evaluatie van het huidige functieveranderingsbeleid is naar voren gekomen dat het wenselijk zou zijn om het beleid op een aantal onderdelen aan te vullen. Eén van deze aanvullingen is de zogenaamde gedeeltelijke functieverandering. Hiermee kunnen agrarische bedrijven die bijvoorbeeld twee veehouderijtakken hebben en één hiervan willen of moeten beëindigen geholpen worden. Het huidige beleid voorziet daar niet in. Voor de percelen Bijschoterweg 16, Ravenweg 15, Stoutenburgerweg 23 en Van Amerongenweg 3 is een pilot voor de gedeeltelijke functieverandering van de daar gevestigde agrarische bedrijven doorlopen. De raad wordt voorgesteld het hieruit volgende bestemmingsplan vast te stellen.

  Bijlagen

 12. 12
  Rondvraag - 22:10
 13. 13
  Sluiting