Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 2 december 2021

19:30 - 22:05

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer L.J. Scheijgrond
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het Gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live. Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 15 december staat, B-3.2, is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, Lokaal Belang, Burgerinitiatief en mede met het oog op de mogelijkheid om als gemeente, al of niet via de Veluwe-alliantie, een zienswijze in te dienen.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal; Plaatselijk Belang Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe en Garderen.
Daarnaast van Staatbosbeheer de heer L. Jansen

Deze warmtevisie geeft een globale planning  voor het aardgasvrij maken richting 2050 en noemt een aantal verkenningsgebieden waar de gemeente wil starten met onderzoek en stimuleren van aardgasvrij(-ready) maken van woningen door isoleren of vervanging van installaties.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

De Verordening geurhinder en veehouderij 2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan vinden.

Toelichting:
In het gewijzigde raadsvoorstel is de normering voor de Briellaerd weer in overeenstemming gebracht met de actuele situatie (norm 14). Tevens is in de verordening in artikel 2 de omschrijving van de gebieden aangepast.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen nadeelcompensatie en planschade onder één noemer: nadeelcompensatie. Doordat veel regels voor de afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding uitputtend in de wettelijke regelingen zijn opgenomen (Awb en Omgevingswet) is het voor de raad slechts mogelijk om over enkele onderwerpen nog aanvullend regels op te nemen in een gemeentelijke verordening. Het betreft onder meer het heffen van een recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding en ook het benoemen van een adviseur/instellen van een adviescommissie.

Er is een gewijzigd raadsvoorstel en - besluit toegevoegd. De wijziging betreft de datum van inwerkingtreding.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een agrarische loods aan de Heetkamperweg 21 in Stroe is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Heetkamperweg II”. Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 vastgesteld. Dit plan biedt ten onrechte geen mogelijkheid voor de bouw van een agrarische loods (ten
behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik) van 200 m², omdat het bouwvlak op de verbeelding onbedoeld slechts 120 m² groot is geworden.
Medewerking aan het plan kan worden verleend door middel van een buitenplanse afwijking. De bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college, maar de voorwaarde
voor het toepassen van deze bevoegdheid is dat de raad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.