Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

woensdag 12 mei 2021

19:30 - 22:10

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Uitzending

Agendapunten

00:01:20 - 00:03:09 - Voorzitter
00:03:09 - 00:04:04 - deelnemer gesprek

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april 2021 stond (B-3.18) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD en het CDA.
De fractie van de VVD wil met de wethouder en commissie in gesprek over de voortgang inzake het project Hanzeweg – Flying Bikes.
Het CDA wil dit bespreken om te zien waar we nu staan en waar de vereniging tegen aan loopt. Hiervoor graag de vereniging uitnodigen (want willen het graag van henzelf horen).

Uitgenodigd: Flying bikes en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Besluit

Het agendapunt is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

De heer Mudde is gebaat bij een tijdspad van de gemeente, de aanleg is medio juli gereed en op 14 juli is de opening, u bent allen welkom.

00:04:04 - 00:04:18 - Voorzitter
00:04:18 - 00:05:06 - SGP
00:05:06 - 00:06:19 - deelnemer gesprek
00:06:19 - 00:06:53 - ChristenUnie
00:06:53 - 00:08:33 - deelnemer gesprek
00:08:33 - 00:08:51 - CDA
00:08:51 - 00:09:18 - deelnemer gesprek
00:09:18 - 00:09:43 - Pro'98
00:09:43 - 00:11:04 - deelnemer gesprek
00:11:04 - 00:11:35 - ChristenUnie
00:11:35 - 00:12:17 - deelnemer gesprek
00:12:17 - 00:12:36 - Voorzitter
00:12:36 - 00:15:14 - VVD
00:15:14 - 00:17:18 - CDA
00:17:18 - 00:21:43 - Portefeuillehouder of adviseur
00:21:43 - 00:22:33 - VVD
00:22:33 - 00:22:45 - portefeuillehouder
00:22:45 - 00:22:52 - Voorzitter
00:22:52 - 00:28:24 - adviseur
00:28:24 - 00:30:52 - VVD
00:30:52 - 00:31:11 - adviseur
00:31:11 - 00:31:49 - CDA
00:31:49 - 00:33:49 - adviseur
00:33:49 - 00:34:12 - voorzitter
00:34:12 - 00:34:48 - Lokaal Belang
00:34:48 - 00:35:23 - SGP
00:35:23 - 00:35:36 - Voorzitter
00:35:36 - 00:36:35 - deelnemer gesprek
00:36:35 - 00:36:41 - Voorzitter
00:36:41 - 00:38:44 - Portefeuillehouder of adviseur
00:38:44 - 00:38:56 - Voorzitter
00:38:56 - 00:39:11 - deelnemer gesprek
00:39:11 - 00:40:19 - Voorzitter

Dit voorstel is nog niet gereed en wordt op een later moment geagendeerd.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft invulling aan de verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om de
water- en riooltaken en de bekostiging hiervan vast te leggen. Dit nieuwe plan heeft een looptijd van 2021 tot
2026 en vervangt hiermee het oude GRP dat liep tot 2020.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 26 mei 2021.

Toezegging: concreet lijstje projecten klimaatacceptatie projecten per mail doen toekomen aan de raadsleden.

Toezegging: inzichtelijk brengen de duurzaamheidseisen van nieuwbouwwoning. De kosten vooraf per woning en de opleverkosten achteraf.

Tijdens de behandeling van het GRP kwam de vraag aan de orde wat de bijkomende kosten zijn die samenhangen met duurzaamheid van nieuwbouwhuizen met daarbij een overzicht van de (opleverings)kosten per woning. Graag reageren wij daarop als volgt.
Er zijn verschillende financiële effecten die samenhangen met het thema duurzaamheid, globaal:

  1. Meerkosten van planontwikkeling (meer inzet van ambtelijke en externe adviseurs).
  2. Meerkosten in de openbare ruimte en op de uit te geven kavels (bijvoorbeeld infiltratieriool, molgoten, infiltratiekoffers op de particuliere kavel).
  3. Ander ruimtegebruik (meer openbare ruimte).
  4. Meerkosten op gebouwniveau (hogere bouwkosten hebben een drukkend effect op de grondprijzen, tenzij het voldoende wordt gecompenseerd door hogere VON-prijzen).
    Het is helaas niet tot nauwelijks mogelijk de meerkosten min of meer eenduidig te benoemen. Daarvoor zijn ze te veelsoortig en de regelgeving is ook voortdurend in verandering (Wikselaarse Eng was de eerste gasloze wijk, nu wordt Bloemendal de eerste wijk die voldoet aan BENG). Daardoor is het lastig een referentiesituatie te kiezen. Daar komt bij dat de bouwkosten ook los van duurzaamheid in z’n algemeenheid fors stijgen door een diversiteit aan factoren.
    In 2018 hebben PAS bv, DWA en Bureau Stedelijke Planning onderzoek gedaan naar de meerkosten van duurzame woningbouw (en het effect daarvan op de residuele grondwaarde). Zie bijgevoegd rapport ter achtergrondinformatie. Dat biedt een indicatief antwoord op de vraag naar de meerkosten op gebouwniveau.
    Als u meer vragen heeft neemt u dan gerust contact op met het team grondzaken via het algemene telefoonnummer van de gemeente.
00:46:58 - 00:47:35 - voorzitter
00:47:35 - 00:48:38 - ChristenUnie
00:48:38 - 00:49:45 - VVD
00:49:45 - 00:51:09 - CDA
00:51:09 - 00:54:36 - Portefeuillehouder of adviseur
00:54:36 - 00:57:28 - adviseur
00:57:28 - 00:58:12 - Portefeuillehouder
00:58:12 - 01:00:00 - SGP
01:00:00 - 01:01:13 - Lokaal Belang
01:01:13 - 01:02:56 - Portefeuillehouder of adviseur
01:02:56 - 01:06:07 - SGP
01:06:07 - 01:06:28 - adviseur
01:06:28 - 01:07:06 - CDA
01:07:06 - 01:08:37 - Portefeuillehouder
01:08:37 - 01:09:49 - ChristenUnie
01:09:49 - 01:11:01 - SGP
01:11:01 - 01:11:33 - CDA
01:11:33 - 01:13:06 - Portefeuillehouder
01:13:06 - 01:13:42 - VVD
01:13:42 - 01:16:27 - Portefeuillehouder
01:16:27 - 01:17:11 - adviseur
01:17:11 - 01:18:07 - Voorzitter
01:18:07 - 01:18:48 - Portefeuillehouder
01:18:48 - 01:19:10 - SGP
01:19:10 - 01:19:21 - Voorzitter
01:19:21 - 01:19:43 - adviseur
01:19:43 - 01:23:55 - Voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april 2021 stond (B-1.15) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.
De ChristenUnie wil bespreken welke acties er ondernomen kunnen worden om het vaccineren verder te stimuleren.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het agendapunt is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming

De suggestie voor een herhalingsavond middels een webinar wordt meegenomen.

01:23:55 - 01:26:11 - ChristenUnie
01:26:11 - 01:28:29 - Portefeuillehouder
01:28:29 - 01:29:07 - ChristenUnie
01:29:07 - 01:30:09 - Pro'98
01:30:09 - 01:31:00 - CDA
01:31:00 - 01:35:29 - Portefeuillehouder
01:35:29 - 01:35:44 - Voorzitter
01:35:44 - 01:36:17 - SGP
01:36:17 - 01:37:52 - Voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april 2021 stond (B-3.19) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en het CDA.
De ChristenUnie wil graag bespreken hoe mensen ook via digitale middelen betrokken kunnen worden bij schetsavonden en/of de speelplekkentoer.
Het CDA wil  graag bespreken hoe in dit plan wordt omgegaan met geografische en demografische ontwikkelingen.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Besluit

Het agendapunt is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

01:37:52 - 01:40:57 - ChristenUnie
01:40:57 - 01:44:06 - CDA
01:44:06 - 01:50:12 - Portefeuillehouder
01:50:12 - 01:54:32 - adviseur
01:54:32 - 01:54:56 - Voorzitter
01:54:56 - 01:56:08 - ChristenUnie
01:56:08 - 01:56:48 - Portefeuillehouder
01:56:48 - 01:57:26 - Lokaal Belang
01:57:26 - 01:57:36 - SGP
01:57:36 - 01:58:39 - Pro'98
01:58:39 - 01:59:29 - VVD
01:59:29 - 02:01:54 - Portefeuillehouder
02:01:54 - 02:03:04 - adviseur
02:03:41 - 02:04:33 - Voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april 2021 stond ( B-2.4) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de SGP  (Gert Ploeg) ). De eerder door Gert Ploeg gestelde vragen zijn beantwoord en deze informatie is toegevoegd aan het agendapunt. Tevens op verzoek van Henk Wiesenekker, CU, die daarbij specifiek wil ingaan op de situatie bij de andere stations. Tevens op verzoek van LB.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het besluit is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

02:04:33 - 02:06:14 - SGP
02:06:14 - 02:07:50 - ChristenUnie
02:07:50 - 02:08:58 - Lokaal Belang
02:08:58 - 02:13:04 - Portefeuillehouder
02:13:04 - 02:13:52 - ChristenUnie
02:13:52 - 02:15:34 - adviseur
02:15:34 - 02:16:34 - Lokaal Belang
02:16:34 - 02:17:35 - Portefeuillehouder
02:17:35 - 02:18:01 - ChristenUnie
02:18:01 - 02:19:08 - Lokaal Belang
02:19:08 - 02:19:11 - Voorzitter
02:19:11 - 02:20:22 - Lokaal Belang

Voor het perceel gelegen aan de Apeldoornsestraat en de Roelenengweg in Voorthuizen is een verzoek
ingediend voor het realiseren van een woningbouwplan met 58 woningen. Het ontwerpplan heeft ter inzage
gelegen en er zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het plan is naar aanleiding van de zienswijzen in
overeenstemming met de wens van de indiener aangepast. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen. Op verzoek van Lokaal Belang ingebracht.

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 26 mei 2021.

Toezegging: rioleringsaanpassing aan de Apeldoornsestraat, zoek een creatieve oplossing voor de herinrichting Apeldoornsestraat, hier komen we op terug.

02:20:22 - 02:21:40 - Lokaal Belang
02:21:40 - 02:23:36 - Portefeuillehouder
02:23:36 - 02:24:55 - Lokaal Belang
02:24:55 - 02:26:08 - Voorzitter

Vernieuwing Kinderboerderij De Glind. Hiervoor wordt een bijdrage van €50.000,-- gevraagd.
Bloemrijke akkerranden 2021-2023. Hiervoor vraagt het Collectief Veluwe voor een periode van 3 jaar €67.500,-- (€22.500,-- per jaar) om circa 8 ha, ongeveer 13km, per jaar in te zaaien. Het budget wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van zaadmengsels en een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond Ingebracht door Lokaal Belang en VVD

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 26 mei 2021

02:26:08 - 02:30:17 - deelnemer gesprek
02:30:17 - 02:30:38 - Voorzitter
02:30:38 - 02:31:01 - SGP
02:31:01 - 02:32:47 - Lokaal Belang
02:32:47 - 02:34:31 - VVD
02:34:31 - 02:38:15 - Portefeuillehouder
02:38:15 - 02:39:50 - Voorzitter
02:39:50 - 02:40:35 - ChristenUnie
02:40:35 - 02:41:58 - SGP
02:41:58 - 02:42:58 - CDA
02:42:58 - 02:48:12 - Portefeuillehouder
02:48:12 - 02:48:47 - SGP
02:48:47 - 02:49:59 - adviseur
02:49:59 - 02:50:38 - Voorzitter

Voorgesteld wordt geen bijzondere op- en aanmerkingen te maken ten aanzien van de begroting 2022-2025 van deze organisatie.  Ingebracht  door het CDA.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 26 mei 2021.

Deze voorstellen worden alleen besproken als - uiterlijk dinsdagochtend 11 mei - een fractie dit verzoekt of insprekers zich melden.

Voorgesteld wordt geen bijzondere op- en aanmerkingen te maken ten aanzien van de begroting 2022-2025 van deze organisatie.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

02:50:38 - 02:52:29 - CDA
02:52:29 - 02:56:11 - Portefeuillehouder
02:56:11 - 02:56:27 - CDA
02:56:27 - 02:56:42 - Portefeuillehouder
02:56:42 - 02:57:27 - Voorzitter

In de geactualiseerde ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021’ zijn de
nieuwe prijsgrenzen voor sociale koop opgenomen alsook de daarbij horende voorwaarden (zoals inkomenseisen)
aangepast.
Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

Als gevolg van de sterke stijging van de woningprijzen, wordt de vigerende prijsgrens van de starterslening
(€ 260.000,-) als te laag ervaren en wordt voorgesteld om deze op te hogen naar € 300.000,-. Voor de
financiering van de maximaal 30 leningen per jaar, wordt voorgesteld om de beschikbare, revolverende
gelden op de bestaande rekeningnummers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) te benutten.
Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

Vervalt. Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen heeft de fractie ChristenUnie dit agenderingsverzoek ingetrokken.

s.  van Amerongen: a.s. maandag is er het RES vragenuurtje, kunnen we deze 2 weken uitstellen.

02:57:27 - 02:58:12 - Lokaal Belang
02:58:12 - 02:58:58 - Portefeuillehouder
02:58:58 - 02:59:11 - Voorzitter