Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

Kadernota, Turap en Jaarverslaggeving

dinsdag 20 juni 2023

19:00 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

AANVANGSTIJD IS 19.00 UUR
Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agendapunten

 1. 2

  Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?
  1. Algemeen: aanbiedingsbrief (inclusief resultaatbestemming), financieel resultaat
  2. Programma 1 Participatie en Ondersteuning
  3. Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
  4. Programma 3 Woon- en leefomgeving, paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 5 Grondbeleid
  5. Programma 4 Samenwerken, dienstverlenen en besturen, paragraaf 1 Lokale heffingen, paragraaf 4 Financiering, paragraaf 6 Verbonden partijen, paragraaf 7 Bedrijfsvoering
  6. Jaarrekening, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen, Bijlagen


  Uitgenodigd: het college


  De Jaarverslaggeving 2022 is 9 juni beschikbaar. Onder embargo tot die datum is de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) toegevoegd. Dit is een bijlage bij  de Jaarverslaggeving 2022.

 2. 3

  Met de eerste tussenrapportage 2023 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2023. De eerste tussenrapportage geeft financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste drie maanden van het jaar weer met als doel om tijdig te kunnen bijsturen. De rapportage ziet toe op de voortgang op het bestaande beleid, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2023. Indien nodig, worden aanpassingen op het gebied van financiën of beleid voorgesteld. In de actuele begroting was de verwachting dat het resultaat op € 549.000 (nadelig) zou uitkomen. Met de eerste tussenrapportage wordt dit beeld bijgesteld naar €2.4 miljoen (nadelig). Als gevolg hiervan wordt een bedrag van €2.0 miljoen aan budgetbijstellingen voorgesteld. Van deze bijstellingen is circa €1.9 miljoen structureel. Meerjarig loopt de bijstelling op naar €2.6 miljoen (nadelig).

  Uitgenodigd: het college

 3. 4
  Pauze - 20:30
 4. 5

  Jaarlijks biedt het college de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor de komende planperiode. De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & control cyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. In de voorliggende Ontwerp- Kadernota 2024 wordt het voorlopige financiële meerjarenperspectief 2024-2027 in beeld gebracht. Als kader voor de Programmabegroting 2024 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd waarbij het eerste jaar in het meerjarenperspectief positief is (2024). Hiermee wordt aan de voorwaarden van repressief toezicht van de provincie voldaan. Mede door de ontwikkelingen in de algemene uitkering ziet het meerjarenperspectief er minder gunstig uit. Daarnaast zijn er uitgangspunten opgenomen als kader voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. Tevens vormt het geactualiseerde MIP een onderdeel van deze Kadernota 2024-2027. 

  Uitgenodigd: het college

 5. 6

  Met de betreffende conceptbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022 worden de financiële voortgang en kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken om aandacht te vragen voor de versterking van de bedrijfsvoering en toenemende kosten.  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak

 6. 7

  Het RPLG legt de relatie tussen enerzijds de Strategische Agenda en Regionale Ruimtelijke Verkenning. En anderzijds de nationale doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met het RPLG beschouwt de regio Foodvalley samen met de gemeenten de verschillende opgaven in het landelijk gebied in onderlinge samenhang. Onderdelen die nog uitgewerkt gaan worden, worden benoemd en er wordt aangegeven met welke belangrijke keuzes gemeenteraden te maken gaan krijgen. De uitwerking daarvan vindt plaats in de periode maart-juni 2023. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het Groeidocument van het Regionaal Perspectief Landelijk gebied en daarop geen wensen en bedenkingen in te brengen.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

 7. 8

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 8. 8.a

  De forensenbelasting wordt geheven van onder meer de recreatieve objecten. Met name de recreatieve objecten die onder werking van de Wet WOZ vallen hebben te maken met een stijgende waardeontwikkeling. Bij een gelijkblijvende heffingsmaatstaf (de waarde waarover basisbedrag wordt betaald; daarboven een bedrag per 1000 Euro WOZ-waarde) zal de opbrengst fors meer stijgen dan de beoogde opbrengststijging van 3,25% t.o.v. vorig jaar. Het is onwenselijk en onredelijk om van een beperkte groep mensen substantieel meer te vragen dan beoogd conform de Verordening forensenbelasting 2023. In dit voorstel wordt een verhoging van de heffingsmaatstaf voorgesteld waardoor het te betalen bedrag gedempt wordt en de verwachte opbrengst uitkomt op de gewenste stijging van ongeveer 3,25% t.o.v. vorig jaar.

 9. 9
  Rondvraag - 22:25
 10. 10
  Sluiting - 22:30