Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 24 januari 2023

19:30 - 21:40
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer T. den Boon
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Dit raadsvoorstel betreft een actualisering van de APV. De voorgestelde wijzigingen zijn juridisch-technisch van aard, behalve de voorstellen over groepsfietsen, over alcoholverstrekking anders dan om niet op vervoersmiddelen, en over proeverijen in slijterijlokaliteiten. Het voorstel is in de kern gelijk aan het voorstel dat oorspronkelijk op de agenda voor uw vergadering 14 december 2022 stond.


  Uitgenodigd: de ondernemer van het fietscafé en burgemeester J.J. Luteijn

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  00:05:27 - 00:05:41 - voorzitter
  00:05:41 - 00:06:44 - VVD
  00:06:44 - 00:06:50 - voorzitter
  00:06:50 - 00:07:48 - Burger Initiatief
  00:07:48 - 00:07:52 - voorzitter
  00:07:52 - 00:10:33 - adviseur
  00:10:33 - 00:10:41 - voorzitter
  00:10:41 - 00:11:51 - Pro'98
  00:11:51 - 00:11:54 - voorzitter
  00:11:54 - 00:13:20 - adviseur
  00:13:20 - 00:13:25 - voorzitter
  00:13:25 - 00:14:00 - CDA
  00:14:00 - 00:14:06 - CDA
  00:14:06 - 00:15:37 - voorzitter
 3. 3.a

  Uitgenodigd: de heer J. Top

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:15:26 - 00:15:37 - voorzitter
  00:15:37 - 00:20:41 - adviseur
  00:20:41 - 00:20:52 - voorzitter
  00:20:52 - 00:21:31 - Burger Initiatief
  00:21:31 - 00:22:56 - adviseur
  00:22:56 - 00:23:05 - Burger Initiatief
  00:23:05 - 00:23:40 - adviseur
  00:23:40 - 00:23:47 - voorzitter
  00:23:47 - 00:24:21 - Lokaal Belang
  00:24:21 - 00:24:34 - adviseur
  00:24:34 - 00:25:19 - voorzitter
 4. 3.b

  De Kaderbrief beschrijft de kaders (inhoudelijk en financieel) waarbinnen het regiobestuur de regionale samenwerking wil vormgeven. De inhoudelijke kaders van deze kaderbrief staan verwoord in de Strategische Agenda. En de kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten die het regiobestuur wil hanteren bij het opstellen van de begroting 2024-2027.
  Evenals vorig jaar omvat deze kaderbrief de gemeentelijke kosten van programma’s die er onder de vlag van regio Foodvalley worden uitgevoerd. Hiermee krijgen de raden een integraal overzicht van de kosten (kosten regiokantoor en programmakosten) die gemoeid zijn met regio Foodvalley. Dit leidt voor de programma’s Landbouwtransitie, Quality of Living en Fysieke Randvoorwaarden tot een verhoging van de gevraagde budgetten.
  De raden wordt gevraagd om in te stemmen met de kosten die te maken hebben met het regiokantoor. De kosten die betrekking hebben op de programma’s zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen. Met de grote opgaven die op de regio afkomen vraagt het Dagelijks Bestuur van Regio Foodvalley om versterking van de strategische slagkracht.


  Het besluit correctie inleg regiogemeenten Regio Deal en de correctie hierop, die op de Lijst Ingekomen Stukken van 8 februari staan (B-4.10), zijn hieraan toegevoegd.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd is om de afspraken die over het WFC zijn gemaakt in beeld te brengen (JWvdB/LB).

  00:25:08 - 00:25:19 - voorzitter
  00:25:19 - 00:27:20 - VVD
  00:27:20 - 00:27:24 - voorzitter
  00:27:24 - 00:28:39 - Lokaal Belang
  00:28:39 - 00:28:44 - voorzitter
  00:28:44 - 00:29:07 - CDA
  00:29:07 - 00:29:08 - voorzitter
  00:29:08 - 00:29:47 - CDA
  00:29:47 - 00:29:53 - voorzitter
  00:29:53 - 00:34:38 - portefeuillehouder
  00:34:38 - 00:34:39 - Lokaal Belang
  00:34:39 - 00:34:42 - voorzitter
  00:34:42 - 00:34:44 - portefeuillehouder
  00:34:44 - 00:34:47 - voorzitter
  00:34:47 - 00:35:42 - VVD
  00:35:42 - 00:35:44 - voorzitter
  00:35:44 - 00:35:56 - Lokaal Belang
  00:35:56 - 00:36:05 - voorzitter
  00:36:05 - 00:36:24 - Lokaal Belang
  00:36:24 - 00:36:26 - voorzitter
  00:36:26 - 00:36:32 - SGP
  00:36:32 - 00:36:35 - voorzitter
  00:36:35 - 00:38:05 - portefeuillehouder
  00:38:05 - 00:38:06 - Lokaal Belang
  00:38:06 - 00:38:07 - voorzitter
  00:38:07 - 00:38:08 - Lokaal Belang
  00:38:08 - 00:38:10 - portefeuillehouder
  00:38:10 - 00:38:23 - Lokaal Belang
  00:38:23 - 00:38:34 - portefeuillehouder
  00:38:34 - 00:38:36 - voorzitter
  00:38:36 - 00:41:29 - portefeuillehouder
  00:41:29 - 00:41:42 - adviseur
  00:41:42 - 00:41:54 - voorzitter
  00:41:54 - 00:43:12 - SGP
  00:43:12 - 00:43:16 - voorzitter
  00:43:16 - 00:44:12 - Pro'98
  00:44:12 - 00:44:15 - voorzitter
  00:44:15 - 00:44:34 - CDA
  00:44:34 - 00:44:39 - voorzitter
  00:44:39 - 00:44:45 - Burger Initiatief
  00:44:45 - 00:44:51 - voorzitter
  00:44:51 - 00:46:26 - Burger Initiatief
  00:46:26 - 00:46:28 - voorzitter
  00:46:28 - 00:47:54 - ChristenUnie
  00:47:54 - 00:47:58 - voorzitter
  00:47:58 - 00:49:00 - Lokaal Belang
  00:49:00 - 00:49:06 - voorzitter
  00:49:06 - 00:52:29 - portefeuillehouder
  00:52:29 - 00:52:30 - voorzitter
  00:52:30 - 00:52:53 - Lokaal Belang
  00:52:53 - 00:57:18 - portefeuillehouder
  00:57:18 - 00:57:55 - adviseur
  00:57:55 - 00:57:57 - voorzitter
  00:57:57 - 01:00:47 - portefeuillehouder
  01:00:47 - 01:01:04 - ChristenUnie
  01:01:04 - 01:01:05 - adviseur
  01:01:05 - 01:01:06 - voorzitter
  01:01:06 - 01:01:19 - portefeuillehouder
  01:01:19 - 01:01:48 - portefeuillehouder
  01:01:48 - 01:01:49 - ChristenUnie
  01:01:49 - 01:01:53 - voorzitter
  01:01:53 - 01:02:17 - ChristenUnie
  01:02:17 - 01:02:19 - voorzitter
  01:02:19 - 01:03:07 - portefeuillehouder
  01:03:07 - 01:03:14 - voorzitter
  01:03:14 - 01:03:43 - SGP
  01:03:43 - 01:03:45 - voorzitter
  01:03:45 - 01:04:04 - SGP
  01:04:04 - 01:04:05 - voorzitter
  01:04:05 - 01:05:43 - portefeuillehouder
  01:05:43 - 01:05:45 - voorzitter
  01:05:45 - 01:05:51 - portefeuillehouder
  01:05:51 - 01:06:07 - voorzitter
  01:06:07 - 01:06:20 - Burger Initiatief
  01:06:20 - 01:06:37 - portefeuillehouder
  01:06:37 - 01:06:39 - voorzitter
  01:06:39 - 01:06:49 - portefeuillehouder
  01:06:49 - 01:08:00 - voorzitter
 5. 3.c

  Per 1 juli 2022 is het wetsvoorstel Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Hiermee wijzigen er onder andere zaken op het gebied van taken, bevoegdheden, zienswijzen, wensen en bedenkingen, besluitvorming en het benoemingsprotocol. Nieuw is bijvoorbeeld dat ook burgers betrokken kunnen worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Regio Foodvalley heeft in het vervolg hierop een ontwerp gemeenschappelijke regeling opgesteld en de Regiocommissie een ontwerp Instellingsbesluit. Deze kunnen op breed draagvlak rekenen.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming (alleen Lokaal Belang, i.v.m. waarborgen democratische legitimiteit).

  Toegezegd wordt na te gaan of de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur ook via live stream zijn te volgen (JvS/VVD).
  Antwoord: er is momenteel geen live stream. Onderzocht wordt of dit haalbaar is.

  01:07:48 - 01:08:00 - voorzitter
  01:08:00 - 01:09:40 - Lokaal Belang
  01:09:40 - 01:09:49 - voorzitter
  01:09:49 - 01:10:16 - portefeuillehouder
  01:10:16 - 01:10:18 - Lokaal Belang
  01:10:18 - 01:10:46 - portefeuillehouder
  01:10:46 - 01:10:47 - Pro'98
  01:10:47 - 01:10:50 - voorzitter
  01:10:50 - 01:11:02 - Pro'98
  01:11:02 - 01:11:08 - voorzitter
  01:11:08 - 01:11:55 - portefeuillehouder
  01:11:55 - 01:11:57 - voorzitter
  01:11:57 - 01:12:10 - Burger Initiatief
  01:12:10 - 01:12:11 - voorzitter
  01:12:11 - 01:12:17 - Burger Initiatief
  01:12:17 - 01:12:22 - voorzitter
  01:12:22 - 01:12:46 - portefeuillehouder
  01:12:46 - 01:12:47 - Lokaal Belang
  01:12:47 - 01:12:50 - voorzitter
  01:12:50 - 01:12:59 - Lokaal Belang
  01:12:59 - 01:13:00 - portefeuillehouder
  01:13:00 - 01:13:01 - voorzitter
  01:13:01 - 01:14:02 - portefeuillehouder
  01:14:02 - 01:14:13 - Lokaal Belang
  01:14:13 - 01:14:19 - portefeuillehouder
  01:14:19 - 01:14:23 - voorzitter
  01:14:23 - 01:14:56 - SGP
  01:14:56 - 01:16:11 - portefeuillehouder
  01:16:11 - 01:16:19 - voorzitter
  01:16:19 - 01:16:59 - ChristenUnie
  01:16:59 - 01:17:04 - voorzitter
  01:17:04 - 01:17:10 - Lokaal Belang
  01:17:10 - 01:17:13 - voorzitter
  01:17:13 - 01:17:33 - ChristenUnie
  01:17:33 - 01:17:34 - voorzitter
  01:17:34 - 01:18:05 - VVD
  01:18:05 - 01:18:10 - voorzitter
  01:18:10 - 01:19:10 - portefeuillehouder
  01:19:10 - 01:19:12 - portefeuillehouder
  01:19:12 - 01:19:14 - voorzitter
  01:19:14 - 01:19:34 - adviseur
  01:19:34 - 01:19:44 - voorzitter
  01:19:44 - 01:20:02 - Burger Initiatief
  01:20:02 - 01:20:03 - voorzitter
  01:20:03 - 01:20:18 - VVD
  01:20:18 - 01:20:19 - voorzitter
  01:20:19 - 01:20:38 - portefeuillehouder
  01:20:38 - 01:20:59 - voorzitter
  01:20:59 - 01:21:19 - Lokaal Belang
  01:21:19 - 01:27:39 - voorzitter
 6. 4

  01:21:44 - 01:27:39 - voorzitter
 7. 5

  Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2022 heeft de raad de volumes voor investeringen in 2023 en volgende jaren vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat jaarlijks een uitvoeringsplan wordt opgesteld en aangeboden aan de raad ter vaststelling. Het bijgaande (excel) bestand is het concept uitvoeringsplan investeringen 2023 en geeft inzicht in welke projecten in 2023 worden opgepakt naast het afmaken van het onderhanden werk.


  Tijdens de technische vragenavond over het Uitvoeringsplan 2023 op 17 januari is een toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Deze beantwoording treft u hierbij aan (2 bijlagen).


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Sommige investeringsprojecten zijn vaker genoemd, bijvoorbeeld omdat er ook grond aangekocht moet worden. Dit is op verschillende regels in het Uitvoeringsplan opgenomen. Wat 'opgeknipt' is hoort (voor de beoordeling of de investering hoger is dan € 500.000) bij elkaar en wordt in het op te stellen raadsvoorstel opgenomen. Toegezegd wordt om dit schriftelijk te bevestigen. Antwoord: dit is hierbij het geval.


  Toegezegd wordt na te gaan of de bruggen (kunstwerken) wel in onze begroting opgenomen moeten worden.
  Antwoord: dit is het geval. Deze bruggen zijn eigendom van de gemeente.

  01:27:17 - 01:27:39 - voorzitter
  01:27:39 - 01:28:34 - SGP
  01:28:34 - 01:28:42 - voorzitter
  01:28:42 - 01:29:38 - ChristenUnie
  01:29:38 - 01:29:41 - voorzitter
  01:29:41 - 01:30:27 - VVD
  01:30:27 - 01:30:36 - voorzitter
  01:30:36 - 01:31:06 - Burger Initiatief
  01:31:06 - 01:31:07 - voorzitter
  01:31:07 - 01:31:40 - Pro'98
  01:31:40 - 01:31:41 - voorzitter
  01:31:41 - 01:32:15 - CDA
  01:32:15 - 01:32:19 - voorzitter
  01:32:19 - 01:33:56 - portefeuillehouder
  01:33:56 - 01:34:01 - voorzitter
  01:34:01 - 01:34:07 - SGP
  01:34:07 - 01:34:09 - voorzitter
  01:34:09 - 01:34:43 - portefeuillehouder
  01:34:43 - 01:34:46 - voorzitter
  01:34:46 - 01:35:05 - Burger Initiatief
  01:35:05 - 01:35:07 - voorzitter
  01:35:07 - 01:35:27 - CDA
  01:35:27 - 01:35:32 - voorzitter
  01:35:32 - 01:38:20 - portefeuillehouder
  01:38:20 - 01:38:26 - voorzitter
  01:38:26 - 01:38:54 - Pro'98
  01:38:54 - 01:38:56 - voorzitter
  01:38:56 - 01:39:45 - CDA
  01:39:45 - 01:39:48 - voorzitter
  01:39:48 - 01:39:56 - voorzitter
  01:39:56 - 01:40:16 - VVD
  01:40:16 - 01:40:19 - voorzitter
  01:40:19 - 01:43:22 - portefeuillehouder
  01:43:22 - 01:43:24 - voorzitter
  01:43:24 - 01:44:45 - portefeuillehouder
  01:44:45 - 01:44:51 - voorzitter
  01:44:51 - 01:45:35 - ChristenUnie
  01:45:35 - 01:45:37 - voorzitter
  01:45:37 - 01:46:20 - SGP
  01:46:20 - 01:46:21 - portefeuillehouder
  01:46:21 - 01:46:23 - voorzitter
  01:46:23 - 01:46:54 - CDA
  01:46:54 - 01:46:57 - voorzitter
  01:46:57 - 01:48:34 - portefeuillehouder
  01:48:34 - 01:48:37 - voorzitter
  01:48:37 - 01:48:58 - CDA
  01:48:58 - 01:50:50 - portefeuillehouder
  01:50:50 - 01:50:54 - voorzitter
  01:50:54 - 01:51:07 - SGP
  01:51:07 - 01:51:41 - CDA
  01:51:41 - 01:51:45 - voorzitter
  01:51:45 - 01:52:44 - Lokaal Belang
  01:52:44 - 01:52:59 - voorzitter
  01:52:59 - 01:53:42 - Pro'98
  01:53:42 - 01:53:48 - voorzitter
  01:53:48 - 01:54:03 - portefeuillehouder
  01:54:03 - 01:54:21 - Pro'98
  01:54:21 - 01:56:15 - portefeuillehouder
  01:56:15 - 01:56:17 - voorzitter
  01:56:17 - 01:56:46 - CDA
  01:56:46 - 01:56:54 - voorzitter
  01:56:54 - 01:58:03 - portefeuillehouder
  01:58:03 - 01:58:07 - voorzitter
  01:58:07 - 02:00:01 - VVD
  02:00:01 - 02:00:04 - voorzitter
  02:00:04 - 02:01:42 - portefeuillehouder
  02:01:42 - 02:01:44 - voorzitter
  02:01:44 - 02:02:30 - VVD
  02:02:30 - 02:02:32 - voorzitter
  02:02:32 - 02:02:49 - portefeuillehouder
  02:02:49 - 02:03:13 - VVD
  02:03:13 - 02:03:15 - portefeuillehouder
  02:03:15 - 02:03:17 - Lokaal Belang
  02:03:17 - 02:03:42 - portefeuillehouder
  02:03:42 - 02:03:44 - voorzitter
  02:03:44 - 02:04:07 - portefeuillehouder
  02:04:07 - 02:04:08 - voorzitter
  02:04:08 - 02:04:16 - portefeuillehouder
  02:04:16 - 02:04:22 - voorzitter
  02:04:22 - 02:04:25 - VVD
  02:04:25 - 02:04:42 - portefeuillehouder
  02:04:42 - 02:04:48 - voorzitter
  02:04:48 - 02:05:29 - Burger Initiatief
  02:05:29 - 02:05:34 - voorzitter
  02:05:34 - 02:06:10 - portefeuillehouder
  02:06:10 - 02:06:14 - voorzitter
  02:06:14 - 02:06:57 - portefeuillehouder
  02:06:57 - 02:08:12 - voorzitter
  02:08:12 - 02:08:22 - VVD
  02:08:22 - 02:08:27 - voorzitter
  02:08:27 - 02:09:11 - CDA
  02:09:11 - 02:09:20 - voorzitter
  02:09:20 - 02:10:52 - portefeuillehouder
  02:10:52 - 02:10:53 - portefeuillehouder
  02:10:53 - 02:11:33 - adviseur
  02:11:33 - 02:11:41 - voorzitter
  02:11:41 - 02:13:05 - VVD
  02:13:05 - 02:13:08 - voorzitter
  02:13:08 - 02:13:24 - SGP
  02:13:24 - 02:13:26 - voorzitter
  02:13:26 - 02:14:07 - Pro'98
  02:14:07 - 02:14:08 - voorzitter
  02:14:08 - 02:14:27 - SGP
  02:14:27 - 02:14:31 - voorzitter
  02:14:31 - 02:19:32 - portefeuillehouder
  02:19:32 - 02:19:40 - voorzitter
  02:19:40 - 02:20:25 - ChristenUnie
  02:20:25 - 02:20:31 - voorzitter
  02:20:31 - 02:21:21 - portefeuillehouder
  02:21:21 - 02:21:26 - voorzitter
  02:21:26 - 02:22:43 - VVD
  02:22:43 - 02:22:44 - portefeuillehouder
  02:22:44 - 02:22:47 - voorzitter
  02:22:47 - 02:24:38 - portefeuillehouder
  02:24:38 - 02:24:44 - voorzitter
  02:24:44 - 02:25:12 - ChristenUnie
  02:25:12 - 02:25:15 - voorzitter
  02:25:15 - 02:26:01 - Pro'98
  02:26:01 - 02:26:05 - voorzitter
  02:26:05 - 02:27:27 - portefeuillehouder
  02:27:27 - 02:28:09 - voorzitter
 8. 6

  Budgetten worden van 2022 naar 2023 overgeheveld. Het gaat om budgetten die in 2022 niet (volledig) zijn besteed en die aan de spelregels voldoen om te mogen worden overgeheveld.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  Op de vraag of er niet te veel klussen worden 'meegesleept' (overhevelen budgetten en onderhanden werk) wordt toegezegd om in het najaar nog een keer de 'peilstok' in de organisatie te steken en de consequenties voor 2024 te bezien.


  Toegezegd wordt de vraag over de cadeau en belevingskaart (211, overheveling negatief bedrag) schriftelijk te beantwoorden. (RvdB, CDA).
  Antwoord: zie voor de beantwoording bijgevoegd memo.

  02:27:54 - 02:28:09 - voorzitter
 9. 7

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 10. 8.a

  Het normenkader en toetsingskader vast te stellen ten behoeve van het rechtmatigheidskader inzake de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

 11. 8.b

  Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft 17 november 2022 de Kaderbrief Regio De Vallei 2024 en verder vastgesteld en vrijgegeven om aan te bieden aan de raden. Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft in 2019/2020 een aantal besluiten genomen waardoor de omvang van de begroting is afgenomen. Per 1 januari 2021 is de GR Regio De Vallei omgevormd van een gemengde naar een collegeregeling. Uw raad wordt gevraagd geen wensen en bedenkingen gevraagd ter kennis te brengen aangezien de begroting van de GR geen afwijkingen vertoont met wat al bekend is en binnen onze eigen begroting kan worden opgevangen.
  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

 12. 9

  02:28:01 - 02:28:09 - voorzitter
  02:28:09 - 02:28:11 - Pro'98
  02:28:11 - 02:29:01 - deelnemer gesprek
  02:29:01 - 02:29:04 - voorzitter
  02:29:04 - 02:31:52 - portefeuillehouder
  02:31:52 - 02:31:54 - voorzitter
  02:31:54 - 02:31:58 - portefeuillehouder
  02:31:58 - 02:32:26 - voorzitter
 13. 10

  02:32:15 - 02:32:26 - voorzitter