Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 2 maart 2021

19:30 - 22:15

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer H. Brul
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers ontvangen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en  achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

In de Kaderbrief 2022 wordt een budget van € 4.088.000 geraamd voor 2022. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt € 86.000. Dit wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsindexatie van 1,5 %. Voorstel is om geen wensen en bedenkingen in te dienen op de kaderbrief OddV 2022. De inbreng van de gemeenteraden op de kaderbrief wordt betrokken bij het opstellen van de begroting van de OddV voor 2022.  Op deze conceptbegroting, die naar verwachting in mei aan de raad wordt voorgelegd, kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken.

In het raadsvoorstel wordt ook een terugblik op de financiële ontwikkelingen in 2020 gegeven. Bij de behandeling van de begroting 2021 is toegezegd de raad in het voorjaar bij te praten over de trajecten die er lopen t.a.v. de OddV en dat de heer Baakman hierbij uitgenodigd zal worden.

Uitgenodigd: wethouders A.H. van de Burgwal en B. Wijnne en de heer H.J. Baakman, algemeen directeur van de OddV

Besluit

Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming in de raad van 18 maart en behoeft geen meningsvorming.

Toegezegd is dat de resultaten van het onderzoek risicogericht programmeren van de OddV naar de raad komen; elementen hieruit worden mee genomen in het (op te stellen) Uitvoeringsprogramma 2022.

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-4.37), is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP, Lokaal Belang en de VVD. De SGP vindt het begrijpelijk dat deze vlootschouw is gehouden in onze groeiende gemeente. De SGP wil graag doorspreken hoe dit proces is verlopen, op welke wijze de uitkomsten tot stand zijn gebracht en wat hiervan de consequenties zijn. Lokaal Belang wil graag verder met het college in gesprek over dit strategische beleidsvoorstel in relatie tot het financieel beleid, het meerjarenperspectief en de mogelijke herindeling met Scherpenzeel. De VVD wil met de wethouder in gesprek over de inhoud van de vlootschouw. En over de naar voren gehaalde budgetten voor de vlootschouw.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

De gemeenteraad heeft één- en andermaal gevraagd om meer aandacht voor de promotie van evenementen  en activiteiten én de citymarketing (hierna: dorpspromotie) van de gemeente Barneveld.  Ook was het niet altijd duidelijk wat de diverse groepen precies doen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en hoe de financieringsstromen lopen. Het voorstel is daarom de promotie van de gemeente Barneveld – als toeristische en recreatieve bestemming  – van een nieuwe, overzichtelijke, structuur te voorzien. Dat zorgt voor meer herkenning en erkenning als het  gaat om de promotie van Barneveld. De activiteiten die in het verleden zijn ontplooid en voor een goede basis hebben gezorgd, blijven onverkort van kracht, maar worden onder één herkenbare noemer samengebracht.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 18 maart en behoeft meningsvorming.

Toegezegd wordt om terug te komen op het onderwerp recreatiezonering. Dit komt in de agendacommissie van 22 maart aan de orde.

00:02:53 - 00:04:56 - SGP
00:04:56 - 00:05:40 - Voorzitter
00:05:40 - 00:06:51 - Portefeuillehouder
00:06:51 - 00:08:56 - deelnemer gesprek
00:08:56 - 00:11:37 - VVD
00:11:37 - 00:13:30 - Portefeuillehouder
00:13:30 - 00:14:14 - deelnemer gesprek
00:14:14 - 00:15:11 - CDA
00:15:11 - 00:15:42 - Portefeuillehouder
00:15:42 - 00:16:48 - portefeuillehouder
00:16:48 - 00:19:47 - Lokaal Belang
00:19:47 - 00:20:33 - Portefeuillehouder
00:20:33 - 00:23:01 - deelnemer gesprek
00:23:01 - 00:24:16 - Lokaal Belang
00:24:16 - 00:25:27 - Portefeuillehouder
00:25:27 - 00:26:47 - deelnemer gesprek
00:26:47 - 00:27:01 - voorzitter
00:27:01 - 00:27:53 - deelnemer gesprek
00:27:53 - 00:28:30 - Burger Initiatief
00:28:30 - 00:30:27 - Portefeuillehouder
00:30:27 - 00:32:25 - ChristenUnie
00:32:25 - 00:35:14 - deelnemer gesprek
00:35:14 - 00:36:50 - Pro'98
00:36:50 - 00:38:17 - deelnemer gesprek
00:38:17 - 00:38:58 - voorzitter
00:38:58 - 00:39:29 - Pro'98
00:39:29 - 00:40:29 - deelnemer gesprek
00:40:29 - 00:41:15 - Lokaal Belang
00:41:15 - 00:42:35 - Portefeuillehouder
00:42:35 - 00:43:39 - deelnemer gesprek
00:43:39 - 00:47:43 - voorzitter
00:47:43 - 00:49:42 - SGP
00:49:42 - 00:54:28 - Lokaal Belang
00:54:28 - 00:58:18 - VVD
00:58:18 - 00:58:57 - Portefeuillehouder
00:58:57 - 01:04:29 - deelnemer gesprek
01:04:29 - 01:05:50 - Portefeuillehouder of adviseur
01:05:50 - 01:06:47 - SGP
01:06:47 - 01:07:36 - Lokaal Belang
01:07:36 - 01:10:51 - Portefeuillehouder
01:10:51 - 01:11:38 - Lokaal Belang
01:11:38 - 01:15:48 - Portefeuillehouder
01:15:48 - 01:17:54 - VVD
01:17:54 - 01:18:38 - SGP
01:18:38 - 01:18:56 - voorzitter
01:18:56 - 01:20:51 - portefeuillehouder
01:20:51 - 01:20:51 - deelnemer gesprek
01:20:51 - 01:21:26 - Lokaal Belang
01:21:26 - 01:23:23 - Burger Initiatief
01:23:23 - 01:24:08 - CDA
01:24:08 - 01:24:50 - ChristenUnie
01:24:50 - 01:27:01 - Portefeuillehouder
01:27:01 - 01:27:28 - voorzitter
01:27:28 - 01:28:02 - Lokaal Belang
01:28:02 - 01:29:09 - voorzitter
01:29:09 - 01:29:26 - VVD
01:29:26 - 01:31:32 - Portefeuillehouder
01:31:32 - 01:40:13 - voorzitter
01:40:13 - 01:40:15 - deelnemer gesprek
01:42:13 - 01:42:42 - voorzitter
01:42:42 - 01:45:27 - VVD
01:45:27 - 01:47:49 - Portefeuillehouder
01:47:49 - 01:49:10 - deelnemer gesprek
01:49:10 - 01:51:35 - Lokaal Belang
01:51:35 - 01:52:15 - Pro'98
01:52:15 - 01:54:04 - Lokaal Belang
01:54:04 - 01:56:46 - Portefeuillehouder
01:56:46 - 01:57:55 - deelnemer gesprek
01:57:55 - 01:58:41 - SGP
01:58:41 - 01:59:53 - Portefeuillehouder
01:59:53 - 02:00:56 - deelnemer gesprek
02:00:56 - 02:01:20 - voorzitter
02:01:20 - 02:03:25 - Portefeuillehouder
02:03:25 - 02:04:05 - Lokaal Belang
02:04:05 - 02:05:09 - Pro'98
02:05:09 - 02:05:43 - Portefeuillehouder
02:05:43 - 02:08:13 - Burger Initiatief
02:08:13 - 02:10:19 - Portefeuillehouder
02:10:19 - 02:10:56 - deelnemer gesprek
02:10:56 - 02:13:11 - Portefeuillehouder
02:13:11 - 02:14:06 - CDA
02:14:06 - 02:14:39 - Portefeuillehouder
02:14:39 - 02:15:12 - ChristenUnie
02:15:12 - 02:15:51 - Portefeuillehouder
02:15:51 - 02:17:07 - deelnemer gesprek
02:17:07 - 02:18:22 - VVD
02:18:22 - 02:18:45 - Portefeuillehouder
02:18:45 - 02:27:45 - voorzitter

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 26  januari 2021 het herindelingsontwerp hebben vastgesteld. Dit herindelingswerp incl. bijlagen stond op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 (D-2A en D-2B). De raad kan een zienswijze indienen op het door GS vastgestelde herindelingsontwerp. Het presidium heeft daarvoor de volgende procedure afgesproken: in de commissie van 2 maart kunnen de fracties aandachtspunten benoemen voor de door het college op te stellen zienswijze. Het voorstel voor de zienswijze wordt geagendeerd in de commissie van 6 april en de raad van 21 april. De fractie van Lokaal Belang heeft zelf een initiatiefvoorstel voor een zienswijze ingediend. Dit zal eveneens worden geagendeerd op 6 en 21 april. Bij de stukken is ook het memo Stand van zaken Arhi-procedure Scherpenzeel gevoegd, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-4.3).

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

In juni 2019 werd door de raad een motie aangenomen, waarin werd opgedragen om het  burgernetwerk AED uit te breiden en te streven naar een zo goed mogelijke dekking in onze gemeente. Daarbij  werd ook besloten het aantal deelnemers per AED apparaat te verlagen van 25 naar 15. Om aan de genoemde motie gehoor te geven, wordt voorgesteld om het burgernetwerk op drie punten aan te passen en zowel het AED-netwerk, het aantal AED apparaten als het aantal vrijwilligers uit te breiden. Hierdoor beschikt de  gemeente Barneveld over een goed functionerend, gemeente breed dekkend netwerk, uniek in de regio. Dit  kan, in combinatie met de inzet van de blijvende First Responder brandweer en de ambulancedienst,  levensreddend zijn bij meldingen hartfalen. In totaal betekent dit een structurele lastenverhoging van € 7.000 per jaar.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming in de raad van 18 maart en behoeft geen meningsvorming.

Besluit

.

De vraag of en waar/hoe de wandelroute 'rondje Barneveld' gepromoot worden, wordt nog beantwoord (Flier, SGP).
Antwoord: Dit wordt opgepakt als het rondje klaar is.
Het Toeristisch platform wil hier ook in meedenken.

De zendmast aan de Elleboogweg in Terschuur is geplaatst. Was het niet beter om de omwonenden/bezwaarmakers hierover te informeren (ook al hoeft dit niet)?
Antwoord: Nee. Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is het aan de vergunninghouder om te bepalen of en wanneer er een start wordt gemaakt met de uitvoering van het vergunde bouwwerk. De gemeente staat daar buiten en het ligt daarom niet op de weg van de gemeente om omwonenden pro actief te informeren over een voorgenomen startdatum van de werkzaamheden.
En graag een update van de ontwikkelingen na de hoorzitting/bezwarencommissie op 22 maart. (LB, Pluimers). Antwoord: Na de hoorzitting op 22 maart 2021 zal er een update worden gegeven. In beginsel zal de Adviescommissie bezwaarschriften, na het horen van de diverse betrokkenen, een advies uitbrengen aan het college, waarna het college een beslissing op bezwaar neemt.

03:14:03 - 03:14:34 - SGP
03:14:34 - 03:14:58 - Portefeuillehouder
03:14:58 - 03:16:35 - Lokaal Belang
03:16:35 - 03:16:49 - Portefeuillehouder
03:16:49 - 03:17:19 - voorzitter
02:27:45 - 02:29:06 - SGP
02:29:06 - 02:33:45 - Lokaal Belang
02:33:45 - 02:34:15 - CDA
02:34:15 - 02:34:53 - Lokaal Belang
02:34:53 - 02:35:16 - ChristenUnie
02:35:16 - 02:36:03 - Lokaal Belang
02:36:03 - 02:38:31 - ChristenUnie
02:38:31 - 02:40:44 - CDA
02:40:44 - 02:42:38 - Burger Initiatief
02:42:38 - 02:43:14 - ChristenUnie
02:43:14 - 02:43:44 - Burger Initiatief
02:43:44 - 02:44:07 - Lokaal Belang
02:44:07 - 02:44:46 - Burger Initiatief
02:44:46 - 02:46:54 - VVD
02:46:54 - 02:47:50 - Lokaal Belang
02:47:50 - 02:49:48 - VVD
02:49:48 - 02:50:21 - Lokaal Belang
02:50:21 - 02:51:28 - VVD
02:51:28 - 02:51:31 - Pro'98
02:53:49 - 02:56:31 - Portefeuillehouder
02:56:31 - 02:59:22 - Lokaal Belang
02:59:22 - 03:03:25 - Portefeuillehouder
03:03:25 - 03:03:52 - Lokaal Belang
03:03:52 - 03:04:46 - ChristenUnie
03:04:46 - 03:05:08 - VVD
03:05:08 - 03:05:48 - SGP
03:05:48 - 03:05:59 - Portefeuillehouder
03:05:59 - 03:08:43 - voorzitter
03:08:43 - 03:09:48 - VVD
03:09:48 - 03:10:21 - Lokaal Belang
03:10:21 - 03:10:43 - SGP
03:10:43 - 03:12:59 - Portefeuillehouder
03:12:59 - 03:14:03 - voorzitter