Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 30 november 2021

19:30 - 21:55

Locatie
Teams
Voorzitter
De heer S.J. Lasscher
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Toelichting op de nieuwe wet inburgering.

  De presentatie is aan de hand van de bijgevoegde infographic inburgeren.

  00:00:55 - 00:04:30 - deelnemer gesprek
  00:31:24 - 00:31:54 - VVD
  00:31:54 - 00:32:38 - deelnemer gesprek
  00:32:38 - 00:34:19 - Pro'98
  00:34:19 - 00:36:42 - deelnemer gesprek
  00:37:52 - 00:39:11 - SGP
  00:39:11 - 00:39:58 - deelnemer gesprek
  00:43:08 - 00:43:17 - Lokaal Belang
  00:43:17 - 00:46:48 - Voorzitter
 2. Dit memo inzake besluit minister BKZ, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-4.6, is geagendeerd op verzoek van de VVD.
  De VVD fractie wil in gesprek met het college naar aanleiding van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken & Koninklijkrelaties (BZK) over de herindeling Barneveld - Scherpenzeel. Het besluit van de minister geeft voor de fractie aanleiding om over de voorgestelde (verdere) samenwerking tussen Barneveld en Scherpenzeel het gesprek te voeren met het college en de commissie.

  Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt het gesprek met de minister (dat op 1 december plaats vindt) zo spoedig mogelijk terug te koppelen.
  Antwoord. Het verslag Gezamenlijk gesprek inzake beëindigen herindelingsproces Barneveld Scherpenzeel is op 10 december gemaild. In het memo B&W inzake gesprek met minister BZK op 1 december wordt een korte weergave van het gesprek gegeven. Dit memo staat op de LIS van 15 december 2021, B-4.28.

  00:46:48 - 00:47:35 - VVD
  00:47:35 - 00:47:55 - Burger Initiatief
  00:47:55 - 00:48:20 - Pro'98
  00:48:20 - 00:52:27 - portefeuillehouder
  00:52:27 - 00:54:09 - SGP
  00:54:09 - 00:55:08 - portefeuillehouder
  00:55:08 - 00:55:57 - Pro'98
  00:55:57 - 00:57:11 - portefeuillehouder
  00:57:11 - 00:57:13 - ChristenUnie
  00:57:38 - 00:58:04 - VVD
  00:58:04 - 00:58:48 - Lokaal Belang
  00:58:48 - 00:59:06 - portefeuillehouder
  00:59:06 - 01:10:45 - Voorzitter
 3. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-3.17, is geagendeerd op verzoek van de fracties van Pro'98, de ChristenUnie, Lokaal belang en de VVD.

  Pro’98 wil graag verder praten over de huidige staat van de wegen en welke financiële consequenties dit gaat hebben.

  De ChristenUnie heeft er moeite mee om het huidige kwaliteitsniveau los te laten. Wat zijn de consequenties als we over de kwaliteitsniveau basis behouden?

  Lokaal Belang is zeer bezorgd over de opnieuw gedaalde kwaliteit van de wegen. Er is een ambitieniveau afgesproken wat belangrijk is voor de bereikbaarheid en veiligheid van inwoners en bedrijven. Heeft het college nog grip op de kwaliteit en aanbesteding?

  De VVD wil  als fractie in gesprek met de verantwoordelijk portefeuillehouder over de daling van de kwaliteit van het wegennet in onze gemeente.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt om voorafgaand aan het nieuwe beleidsplan onderhoud wegen een excursie (schouw van de wegen) voor raadsleden te organiseren.

  01:10:45 - 01:13:11 - Pro'98
  01:13:11 - 01:14:56 - ChristenUnie
  01:14:56 - 01:20:50 - portefeuillehouder
  01:20:50 - 01:23:34 - Lokaal Belang
  01:23:34 - 01:25:18 - VVD
  01:25:18 - 01:30:16 - portefeuillehouder
  01:30:16 - 01:31:51 - deelnemer gesprek
  01:31:51 - 01:32:03 - Voorzitter
  01:32:03 - 01:33:26 - SGP
  01:33:26 - 01:34:39 - CDA
  01:34:39 - 01:36:54 - Burger Initiatief
  01:36:54 - 01:41:28 - portefeuillehouder
  01:41:28 - 01:41:37 - Voorzitter
  01:41:37 - 01:48:00 - deelnemer gesprek
  01:48:00 - 01:49:22 - portefeuillehouder
  01:49:22 - 01:49:25 - Lokaal Belang
  01:50:19 - 01:50:44 - SGP
  01:50:44 - 01:52:22 - portefeuillehouder
  01:52:22 - 01:52:51 - deelnemer gesprek
  01:52:51 - 01:53:33 - Voorzitter
 4. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-3.22, is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.
  In het stuk worden diverse beperkingen gedeeld om natuurbegraven te gebruiken. Daarover wil de CU graag doorpraten.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:53:33 - 01:55:51 - ChristenUnie
  01:55:51 - 01:57:20 - portefeuillehouder
  01:57:20 - 01:57:59 - Burger Initiatief
  01:57:59 - 01:59:05 - VVD
  01:59:05 - 02:00:11 - ChristenUnie
  02:00:11 - 02:03:15 - portefeuillehouder
  02:03:15 - 02:03:52 - Pro'98
  02:03:52 - 02:04:55 - SGP
  02:04:55 - 02:07:04 - portefeuillehouder
  02:07:04 - 02:07:28 - deelnemer gesprek
  02:07:28 - 02:07:49 - voorzitter
 5. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-4.23, is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal belang. Lokaal belang acht het erg belangrijk te spreken over dit groeiplan in het kader van het in concrete invulling hiervan. Wat heeft het voor een concrete meerwaarde voor de samenleving? Wat draagt het concreet bij in het kader van voorzieningen.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  02:07:49 - 02:10:24 - Lokaal Belang
  02:10:24 - 02:13:27 - portefeuillehouder
  02:13:27 - 02:15:18 - VVD
  02:15:18 - 02:16:10 - Burger Initiatief
  02:16:10 - 02:17:15 - SGP
  02:17:15 - 02:18:25 - ChristenUnie
  02:18:25 - 02:22:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:22:00 - 02:24:43 - deelnemer gesprek
  02:24:43 - 02:25:32 - CDA
  02:25:32 - 02:26:27 - Lokaal Belang
  02:26:27 - 02:27:08 - CDA
  02:27:08 - 02:28:58 - Pro'98
  02:28:58 - 02:29:29 - CDA
  02:29:29 - 02:30:18 - deelnemer gesprek
  02:30:18 - 02:30:44 - Voorzitter
 6. N.B. de links in de maandrapportage werken niet altijd op de Ipad, wel op een desktop. Het oplegmemo (link op het voorblad) is volledigheidshalve separaat als bijlage toegevoegd.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 15 december en behoeft geen meningsvorming.

  Gevraagd is of er afgewacht wordt of er wachtlijsten ontstaan (pag 2) of dat er overleg is met instanties om deze te voorkomen (JvdW, BI). Het antwoord hierop wordt toegezegd.
  Antwoord: Er wordt niet afgewacht of er wachtlijsten ontstaan. Bij elke aanmelding wordt door de aanbieders bekeken welke mogelijkheden er zijn voor instroom op moment van aanmelding. De mogelijkheden zijn afhankelijk van zaken als actuele uitstroom en beschikbare medewerkers op moment van aanmelding.

  Er is geregeld overleg tussen gemeente en de aanbieders om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om wachten te voorkomen.*
  Daarnaast faciliteert Werkgeversservicepunt (WSP) en UWV de aanbieders bij zoektocht naar geschikte medewerkers.

  Toegezegd wordt het indicatoren overzicht met actuele waarden (pag 3 en 4) aan de maandrapportage toe te voegen (JvS, VVD). Dit overzicht is aan de stukken toegevoegd.
  Bij speerpunt sportvoorzieningen (pag 12) vraagt een aantal projecten meer doorlooptijd (JvS, VVD). Toegezegd wordt dit nader toe te lichten (eventueel met een memo).
  Antwoord: Op deze projecten (sportpark Norschoten, fietscrosssbaan Flying Bikes en Oranje Vereniging Voorthuizen) is in de maandrapportage van november in gegaan.

  02:30:44 - 02:32:04 - VVD
  02:32:04 - 02:32:52 - CDA
  02:32:52 - 02:33:18 - SGP
  02:33:18 - 02:34:05 - Burger Initiatief
  02:34:05 - 02:36:51 - portefeuillehouder
  02:36:51 - 02:37:06 - Voorzitter
  02:37:06 - 02:38:09 - portefeuillehouder
  02:38:09 - 02:39:12 - Lokaal Belang
  02:39:12 - 02:39:49 - Burger Initiatief
  02:39:49 - 02:41:09 - portefeuillehouder
  02:41:09 - 02:41:45 - deelnemer gesprek
  02:41:45 - 02:42:22 - portefeuillehouder
  02:42:22 - 02:44:00 - Voorzitter
 7. Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 15 december 2021.

  Voorstel is om de de raadsagendapunten 8a en 8b in de meningsvorming voor de raad te agenderen. Dit zal in de commissie ter besluitvorming voorgelegd worden.

  Besluit

  De agendapunten 8a en 8b behoeven ook meningsvorming.

 8. In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de openbaarheid van documenten en van vergaderingen. Uitgangspunt is dat documenten en vergaderingen openbaar zijn en dat geheimhouding en beslotenheid uitzonderingen op de regel zijn.

 9. Dit voorstel regelt dat van de vergaderingen van het presidium een openbare besluitenlijst wordt gemaakt. Van de agendacommissie wordt de besluitenlijst al openbaar gemaakt. De vergaderingen van agendacommissie en presidium blijven besloten. Tevens wordt mandaat geregeld voor beslissingen over Wob-verzoeken gericht aan de raad of een raadscommissie.

 10. De huidige Afvalstoffenverordening, geldend vanaf 1 maart 2006, is aan vervanging toe. Het voorstel is conform de modelverordening van de VNG. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Met twee inhoudelijke toevoegingen: artikel 18 bevat de inhoudelijke toevoeging over de inzameling van kadavers, waarmee de destructieverordening kan vervallen. De andere inhoudelijk toevoeging staat in artikel 21waarmee de Afvalstoffenverordening ook is voorbereid op de Omgevingswet die in de loop van 2022 wordt ingevoerd.

 11. Besluit

  .

  Winkels ervaren onduidelijkheid over de coronaregels en daardoor minder klanten. Gevraagd wordt om meer duidelijkheid hierover te geven (door de burgemeester). (JT, SGP).
  Antwoord: Rond 3 december waren de regels helemaal niet zo onduidelijk. Winkels waren open maar het was verplicht om in de winkel een mondkapje te dragen.
  Daarna kwam de lockdown en moest men dicht, werd het “Click en Collect” ingevoerd en kwam er veel frustratie van winkeliers los omdat klanten bij de winkels wegbleven, de markten wel volledig open mochten blijven en mensen in hun vrije weken aan het einde van het jaar over de grens gingen winkelen. Daar kan aan toegevoegd worden dat de laatste 2 weken van het jaar voor veel winkeliers topweken zijn.

  Met name in die periode kwamen de winkeliers met vragen naar de gemeente toe of ze een alternatieve warenmarkt mochten opzetten, of ze kramen voor de winkel mochten plaatsen en of we toch openen op afspraak wilden toestaan. Dat waren zaken die de gemeente helaas niet kon toestaan. Enerzijds zou het winkelen dan een braderie-achtig karakter krijgen (dus een evenement en dat mag weer niet) en anderzijds staan de regels niet toe dat de gemeente toestemming geeft om daar vanaf te wijken.

  Uiteindelijk is besloten een brief namens het college en de raad te sturen naar de regering.
  Mooi is het om te zien dat de brief navolging kreeg in meerdere gemeentes en tevens bijdroeg aan de roep om de winkels onder bepaalde voorwaarden open te stellen.

  Op de vraag of er een direct meldpunt kan komen voor gladheid, om snel te kunnen handelen, wordt toegezegd toe te kunnen lichten hoe de gladheidsbestrijding in de gemeente werkt. (MP, LB).
  Daar kan aan toegevoegd worden dat de raad in 2019 uitleg heeft gekregen over de gladheidsbestrijding. Omdat het momenteel ook niet echt winter is, is het voorstel hier uitleg over te geven in de nieuwe raadsperiode, indien daar behoefte aan is.

  02:44:00 - 02:45:02 - SGP
  02:45:02 - 02:45:22 - portefeuillehouder
  02:45:22 - 02:46:54 - Lokaal Belang
  02:46:54 - 02:47:41 - portefeuillehouder
  02:47:41 - 02:48:36 - Lokaal Belang
  02:48:36 - 02:48:43 - Voorzitter
  02:48:43 - 02:49:05 - SGP
  02:49:05 - 02:49:25 - Voorzitter