Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 30 november 2021

19:30 - 21:55

Locatie
Teams
Voorzitter
De heer S.J. Lasscher
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Uitzending

Agendapunten

Toelichting op de nieuwe wet inburgering.

Dit memo inzake besluit minister BKZ, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-4.6, is geagendeerd op verzoek van de VVD.
De VVD fractie wil in gesprek met het college naar aanleiding van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken & Koninklijkrelaties (BZK) over de herindeling Barneveld - Scherpenzeel. Het besluit van de minister geeft voor de fractie aanleiding om over de voorgestelde (verdere) samenwerking tussen Barneveld en Scherpenzeel het gesprek te voeren met het college en de commissie.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-3.17, is geagendeerd op verzoek van de fracties van Pro'98, de ChristenUnie, Lokaal belang en de VVD.

Pro’98 wil graag verder praten over de huidige staat van de wegen en welke financiële consequenties dit gaat hebben.

De ChristenUnie heeft er moeite mee om het huidige kwaliteitsniveau los te laten. Wat zijn de consequenties als we over de kwaliteitsniveau basis behouden?

Lokaal Belang is zeer bezorgd over de opnieuw gedaalde kwaliteit van de wegen. Er is een ambitieniveau afgesproken wat belangrijk is voor de bereikbaarheid en veiligheid van inwoners en bedrijven. Heeft het college nog grip op de kwaliteit en aanbesteding?

De VVD wil  als fractie in gesprek met de verantwoordelijk portefeuillehouder over de daling van de kwaliteit van het wegennet in onze gemeente.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-3.22, is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.
In het stuk worden diverse beperkingen gedeeld om natuurbegraven te gebruiken. Daarover wil de CU graag doorpraten.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond, B-4.23, is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal belang. Lokaal belang acht het erg belangrijk te spreken over dit groeiplan in het kader van het in concrete invulling hiervan. Wat heeft het voor een concrete meerwaarde voor de samenleving? Wat draagt het concreet bij in het kader van voorzieningen.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

N.B. de links in de maandrapportage werken niet altijd op de Ipad, wel op een desktop. Het oplegmemo (link op het voorblad) is volledigheidshalve separaat als bijlage toegevoegd.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 15 december 2021.

Voorstel is om de de raadsagendapunten 8a en 8b in de meningsvorming voor de raad te agenderen. Dit zal in de commissie ter besluitvorming voorgelegd worden.

In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de openbaarheid van documenten en van vergaderingen. Uitgangspunt is dat documenten en vergaderingen openbaar zijn en dat geheimhouding en beslotenheid uitzonderingen op de regel zijn.

Dit voorstel regelt dat van de vergaderingen van het presidium een openbare besluitenlijst wordt gemaakt. Van de agendacommissie wordt de besluitenlijst al openbaar gemaakt. De vergaderingen van agendacommissie en presidium blijven besloten. Tevens wordt mandaat geregeld voor beslissingen over Wob-verzoeken gericht aan de raad of een raadscommissie.

De huidige Afvalstoffenverordening, geldend vanaf 1 maart 2006, is aan vervanging toe. Het voorstel is conform de modelverordening van de VNG. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Met twee inhoudelijke toevoegingen: artikel 18 bevat de inhoudelijke toevoeging over de inzameling van kadavers, waarmee de destructieverordening kan vervallen. De andere inhoudelijk toevoeging staat in artikel 21waarmee de Afvalstoffenverordening ook is voorbereid op de Omgevingswet die in de loop van 2022 wordt ingevoerd.