Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 11 mei 2021

19:30 - 21:50

Voorzitter
De heer G. Ploeg
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Deze brief, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april staat (C-1) is geagendeerd op verzoek van Lokaal Belang en Pro '98. Lokaal Belang heeft op 26 maart 2019 schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de speelplek aan de Mr. Troelstralaan. De antwoorden daarop waren geruststellend waarbij overleg met betrokkenen en eventuele aanpassingen werd beloofd. Het Wijkplatform heeft aangegeven dat zij zich niet gehoord voelt en dat maatregelen uitblijven. Lokaal Belang heeft hierover recent een rondvraag gesteld en wil deze brief, in relatie tot de vragen en antwoorden uit 2019 en de antwoorden op de rondvraag, samen met het college, de raad en het wijkplatform bespreken. Pro’98 wil de huidige situatie met betrekking tot de Troelstralaan graag bespreken en heeft voor dit onderwerp al eerder aandacht gevraagd.

  Uitgenodigd: Wijkplatform Noord-Oost en wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:01:29 - 00:02:10 - Voorzitter
  00:02:10 - 00:04:50 - deelnemer gesprek
  00:05:30 - 00:06:37 - Lokaal Belang
  00:06:37 - 00:06:38 - Portefeuillehouder
  00:06:38 - 00:09:59 - deelnemer gesprek
  00:09:59 - 00:10:28 - Pro'98
  00:10:28 - 00:11:42 - deelnemer gesprek
  00:11:42 - 00:12:14 - ChristenUnie
  00:12:14 - 00:13:02 - deelnemer gesprek
  00:13:02 - 00:13:35 - CDA
  00:13:35 - 00:14:50 - deelnemer gesprek
  00:14:50 - 00:15:27 - CDA
  00:15:27 - 00:16:33 - deelnemer gesprek
  00:16:33 - 00:19:53 - Pro'98
  00:19:53 - 00:20:31 - VVD
  00:20:31 - 00:24:42 - Lokaal Belang
  00:24:42 - 00:26:21 - SGP
  00:26:21 - 00:27:32 - Burger Initiatief
  00:27:32 - 00:28:11 - ChristenUnie
  00:28:11 - 00:34:23 - portefeuillehouder
  00:34:23 - 00:36:34 - deelnemer gesprek
  00:36:34 - 00:38:18 - Lokaal Belang
  00:38:18 - 00:38:57 - SGP
  00:38:57 - 00:40:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:08 - 00:41:37 - portefeuillehouder
  00:41:37 - 00:41:51 - Voorzitter
  00:41:51 - 00:43:09 - Pro'98
  00:43:09 - 00:43:38 - Lokaal Belang
  00:43:38 - 00:44:53 - deelnemer gesprek
  00:44:53 - 00:46:03 - Voorzitter
 2. Met dit raadsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het beschikbaar stellen van financiële middelen vanuit het budget aanleg breedband buitengebied voor mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente Barneveld die gedekt worden uit dit budget. Daarnaast wordt hiermee het resterende budget gelabeld voor de aanleg van glasvezel in de kernen die nog niet voorzien zijn van glasvezel.

  Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26 mei en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt om terug te komen op de vraag over het krediet (wanneer is dit geld teruggevloeid naar de incidentele begrotingsruimte?).
  Antwoord: In het raadsvoorstel is de volgende tekst opgenomen ‘In 2014 is door de gemeente € 250.000 als revolving fund voor de pilot Kootwijkerbroek beschikbaar gesteld om de eventuele bijdrage door particulieren in termijnen te kunnen betalen. Hiervan is geen gebruik gemaakt en conform collegevoorstel 1030499 teruggevloeid naar de incidentele begrotingsruimte. De raad is over dit besluit geïnformeerd, B-2.13, 05-07-17 en heeft hiermee ingestemd, via de maandrapportage van augustus 2017 (F1 bij de raadsvergadering van 27 september 2017).

  00:46:03 - 00:50:22 - Lokaal Belang
  00:50:22 - 00:50:46 - Burger Initiatief
  00:50:46 - 00:51:05 - CDA
  00:51:05 - 00:51:46 - ChristenUnie
  00:51:46 - 00:53:33 - VVD
  00:53:33 - 00:54:32 - CDA
  00:54:32 - 00:59:00 - portefeuillehouder
  00:59:00 - 00:59:46 - Lokaal Belang
  00:59:46 - 01:00:40 - portefeuillehouder
  01:00:40 - 01:01:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:01:16 - 01:07:19 - portefeuillehouder
  01:07:19 - 01:09:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:04 - 01:09:39 - CDA
  01:09:39 - 01:12:57 - Lokaal Belang
  01:12:57 - 01:14:02 - VVD
  01:14:02 - 01:14:42 - SGP
  01:14:42 - 01:14:46 - ChristenUnie
  01:14:46 - 01:15:01 - Lokaal Belang
  01:15:01 - 01:15:25 - ChristenUnie
  01:15:25 - 01:15:52 - Pro'98
  01:15:52 - 01:22:00 - portefeuillehouder
  01:22:00 - 01:24:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:15 - 01:30:28 - Voorzitter
 3. Met de betreffende jaarstukken, de begrotingswijziging en de begroting 2022 worden de financiële voortgang en kaders voor de regionale samenwerking in de regio Foodvalley inzichtelijk gemaakt. Voorstel is om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26 mei en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd is nader inzicht te verschaffen in het hoge percentage inhuurkosten dat de jaarrekening laat zien. Deze Informatie is bij de besluitenlijst gevoegd.

  01:30:28 - 01:31:55 - VVD
  01:31:55 - 01:35:07 - Lokaal Belang
  01:35:07 - 01:36:04 - Burger Initiatief
  01:36:04 - 01:37:37 - SGP
  01:37:37 - 01:39:18 - CDA
  01:39:18 - 01:43:06 - Portefeuillehouder
  01:43:06 - 01:44:23 - Lokaal Belang
  01:44:23 - 01:46:04 - deelnemer gesprek
  01:46:04 - 01:46:41 - Lokaal Belang
  01:46:41 - 01:46:50 - deelnemer gesprek
  01:46:50 - 01:47:18 - Lokaal Belang
  01:47:18 - 01:47:42 - Portefeuillehouder
  01:47:42 - 01:48:22 - Burger Initiatief
  01:48:22 - 01:51:54 - portefeuillehouder
  01:51:54 - 01:53:31 - SGP
  01:53:31 - 01:56:14 - deelnemer gesprek
  01:56:14 - 01:58:10 - portefeuillehouder
  01:58:10 - 01:58:52 - deelnemer gesprek
  01:58:52 - 01:59:18 - Voorzitter
  01:59:18 - 01:59:50 - ChristenUnie
  01:59:50 - 02:00:34 - deelnemer gesprek
  02:00:34 - 02:00:45 - Voorzitter
  02:00:45 - 02:00:46 - Lokaal Belang
  02:00:46 - 02:01:32 - Voorzitter
 4. De ontwerpbegroting 2022 is overeenkomstig de Kaderbrief 2022. De 1e begrotingswijziging vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma 2021. Het resultaat over 2020 is positief. Voorstel om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de OddV.

  Uitgenodigd: wethouders B. Wijnne en A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26 mei en behoeft meningsvorming.

  02:01:32 - 02:02:28 - Burger Initiatief
  02:02:28 - 02:03:44 - Lokaal Belang
  02:03:44 - 02:05:16 - VVD
  02:05:16 - 02:06:09 - CDA
  02:06:09 - 02:07:56 - SGP
  02:07:56 - 02:09:53 - Portefeuillehouder
  02:09:53 - 02:10:37 - Lokaal Belang
  02:10:37 - 02:11:23 - Portefeuillehouder
  02:11:23 - 02:12:09 - deelnemer gesprek
  02:12:09 - 02:13:29 - Portefeuillehouder
  02:13:29 - 02:14:09 - Lokaal Belang
  02:14:09 - 02:14:27 - deelnemer gesprek
  02:14:27 - 02:16:05 - Portefeuillehouder
  02:16:05 - 02:16:45 - VVD
  02:16:45 - 02:17:46 - Portefeuillehouder
  02:17:46 - 02:18:52 - deelnemer gesprek
  02:18:52 - 02:19:47 - Lokaal Belang
  02:19:47 - 02:20:29 - deelnemer gesprek
  02:20:29 - 02:20:38 - Lokaal Belang
  02:20:38 - 02:20:45 - deelnemer gesprek
  02:20:45 - 02:21:26 - Portefeuillehouder
  02:21:26 - 02:22:15 - Voorzitter
 5. In de maandrapportage van maart zijn financiële mutaties verwerkt. Het geactualiseerde begrotingsbeeld is opgenomen, evenals een geactualiseerd overzicht van de grondexploitaties. Daarbij worden de mutaties kort toegelicht en nader verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname aan de raad wordt aangeboden.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26 mei en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd is geanonimiseerde info te verstrekken over de afgewezen TONK aanvraag (VVD).
  Antwoord: toegezegd is, op verzoek, geanonimiseerde info te verstrekken over de afgewezen TONK aanvraag. In de maandrapportae van april is meer aandacht besteed aan de redenen van afwijzing van Tonk aanvragen.

  Toegezegd is de vragen over de dorpshuizen, die tot  1 mei offertes in konden dienen, te beantwoorden:
  - s.v.z. verdeelsleutel;
  - wanneer gaan 1e bedragen naar de dorpshuizen (VVD) .

  02:22:15 - 02:23:56 - VVD
  02:23:56 - 02:24:38 - Burger Initiatief
  02:24:38 - 02:25:20 - CDA
  02:25:20 - 02:26:33 - SGP
  02:26:33 - 02:30:39 - Portefeuillehouder
  02:30:39 - 02:32:14 - portefeuillehouder
  02:32:14 - 02:32:53 - Voorzitter
 6. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april staat (B-3.11) is geagendeerd op verzoek van de VVD. De fractie van de VVD wil met de wethouder spreken over de aanbestedingscriteria en dan met name over de afweging tussen kwaliteit, randvoorwaarden en prijs.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  De vraag over de tiny forrest, s.v.z. IVN initiatief inheemse microbossen, wordt nog beantwoord (CU).
  Antwoord: In het voorstel voor het beleidsplan Biodiversiteit wordt de raad gevraagd om een uitspraak te doen welk ambitieniveau de gemeente wil aanhouden voor diverse groene initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Tiny Forest- initiatief van IVN.

  02:32:53 - 02:34:41 - VVD
  02:34:41 - 02:35:30 - Lokaal Belang
  02:35:30 - 02:36:48 - ChristenUnie
  02:36:48 - 02:40:31 - Portefeuillehouder
  02:40:31 - 02:45:44 - deelnemer gesprek
  02:45:44 - 02:46:29 - Lokaal Belang
  02:46:29 - 02:46:57 - SGP
  02:46:57 - 02:47:36 - ChristenUnie
  02:47:36 - 02:47:55 - CDA
  02:47:55 - 02:50:27 - portefeuillehouder
  02:50:27 - 02:50:47 - voorzitter
 7. Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 26 mei 2021.

 8. Met de betreffende jaarrekening en ontwerp-begroting 2022 wordt de financiële voortgang en de begroting voor 2022 inzichtelijk gemaakt. De begroting betreft de kosten verbonden aan het beheer van het afvalverwerkingscontract met ARN Weurt. Voorstel is om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

 9. Besluit

  ,

  Toegezegd is de vraag of het mogelijk is extra dagen in te plannen om achterstanden m.b.t. gratis geregistreerd partnerschap in te halen, te beantwoorden.
  Antwoord: deze vraag is in bijgevoegd memo beantwoord.

  02:50:47 - 02:52:25 - Lokaal Belang
  02:52:25 - 02:53:06 - Portefeuillehouder
  02:53:06 - 02:53:18 - Voorzitter