Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 22 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer M. Schipper
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De thema’s “levendigheid en “versterking van het groene en gastvrije karakter” uit de dorpsvisie vormen het fundament van de centrumvisie. In de centrumvisie wordt ingezet op: een (ambitie 1) levendig centrum waar de basis op orde is met passende en geclusterde voorzieningen, die (ambitie2) goed bereikbaar is voor iedereen, waar (ambitie 3) inwoners elkaar ontmoeten in een groene, karakteristieke levendige en klimaat-adaptieve openbare ruimte en (ambitie 4) met een sterke identiteit waar Voorthuizen trots op kan zijn. De centrumvisie geeft antwoord op vragen rond de invulling van (toekomstige) leegkomende centrumlocaties, het creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat, het parkeren en het gebruik van de horecapleinen. Een stedenbouwkundige uitwerking van het openbaar gebied en een (integraal) uitvoeringsprogramma maken onderdeel uit van de visie.

  Uitgenodigd: de wijkplatforms Voorthuizen, ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang Voorthuizen, wethouder D.J. Dorrestijn-Taal en wethouder P.J.T van Daalen

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli en behoeft geen meningsvorming.

  00:03:13 - 00:06:40 - deelnemer gesprek
  00:06:40 - 00:07:00 - Burger Initiatief
  00:07:00 - 00:07:35 - deelnemer gesprek
  00:07:35 - 00:08:01 - Pro'98
  00:08:01 - 00:09:17 - deelnemer gesprek
  00:09:17 - 00:10:15 - VVD
  00:10:15 - 00:11:17 - deelnemer gesprek
  00:11:17 - 00:12:18 - Voorzitter
  00:12:18 - 00:15:10 - Lokaal Belang
  00:15:10 - 00:15:35 - Voorzitter
  00:15:35 - 00:16:27 - ChristenUnie
  00:16:27 - 00:17:26 - CDA
  00:17:26 - 00:25:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:20 - 00:27:10 - SGP
  00:27:10 - 00:28:11 - portefeuillehouder
  00:28:11 - 00:29:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:32 - 00:29:50 - SGP
  00:29:50 - 00:30:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:00 - 00:30:09 - Voorzitter
  00:30:09 - 00:30:41 - CDA
  00:30:41 - 00:32:50 - ChristenUnie
  00:32:50 - 00:34:01 - Portefeuillehouder
  00:34:01 - 00:35:12 - portefeuillehouder
  00:35:12 - 00:36:59 - VVD
  00:36:59 - 00:37:12 - Voorzitter
  00:37:12 - 00:37:28 - Burger Initiatief
  00:37:28 - 00:40:10 - Portefeuillehouder
  00:40:10 - 00:41:04 - portefeuillehouder
  00:41:04 - 00:43:05 - Burger Initiatief
  00:43:05 - 00:44:32 - Portefeuillehouder
  00:44:32 - 00:47:54 - deelnemer gesprek
  00:47:54 - 00:48:43 - Lokaal Belang
  00:48:43 - 00:49:42 - portefeuillehouder
  00:49:42 - 00:50:09 - Voorzitter
  00:50:09 - 00:50:26 - deelnemer gesprek
  00:50:26 - 01:02:54 - voorzitter
 2. Met de Jaarverslaggeving 2020 legt het college verantwoording af over het gerealiseerde voorgenomen beleid (wat hebben we gedaan) en de daarvoor ingezette middelen (wat heeft het gekost). In de jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten opgenomen.
  Bijgevoegd is de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-20, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei 2021 stond (B-3.10). De MPG geeft voor de langere termijn inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitaties, waarbij met verschillende scenario's rekening wordt gehouden. De MPG is verwerkt in de Jaarverslaggeving 2020.

  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is van de agenda gehaald. Bespreking ervan is uitgesteld (naar 29 juni).

 3. Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli en behoeft geen meningsvorming.

  01:02:54 - 01:03:45 - ChristenUnie
  01:03:45 - 01:04:48 - SGP
  01:04:48 - 01:05:19 - Portefeuillehouder
  01:05:19 - 01:06:53 - portefeuillehouder
  01:06:53 - 01:07:15 - ChristenUnie
  01:07:15 - 01:08:06 - Portefeuillehouder
  01:08:06 - 01:08:40 - portefeuillehouder
  01:08:40 - 01:09:10 - SGP
  01:09:10 - 01:09:54 - portefeuillehouder
  01:09:54 - 01:11:11 - Burger Initiatief
  01:11:11 - 01:11:13 - voorzitter
  01:11:13 - 01:12:27 - Portefeuillehouder
  01:12:27 - 01:13:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:02 - 01:13:31 - Voorzitter
 4. Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd wordt op de vraag over de s.v.z. transferium (toegang-/parkeersysteem, al dan niet betaald) schriftelijk te reageren (Pro '98).
  Antwoord: deze reactie is als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.

  01:13:31 - 01:15:47 - Portefeuillehouder
  01:15:47 - 01:15:57 - voorzitter
  01:15:57 - 01:18:13 - VVD
  01:18:13 - 01:21:23 - portefeuillehouder
  01:21:23 - 01:22:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:22:15 - 01:22:37 - Voorzitter
  01:22:37 - 01:23:58 - portefeuillehouder
  01:23:58 - 01:25:20 - Lokaal Belang
  01:25:20 - 01:27:48 - portefeuillehouder
  01:27:48 - 01:28:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:43 - 01:29:40 - Pro'98
  01:29:40 - 01:30:48 - Portefeuillehouder
  01:30:48 - 01:32:01 - Voorzitter
 5. Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli en behoeft (in principe) geen meningsvorming.

  LB laat deze week weten of meningsvorming wenselijk is.

  01:32:01 - 01:33:30 - SGP
  01:33:30 - 01:38:07 - Portefeuillehouder
  01:38:07 - 01:40:15 - ChristenUnie
  01:40:15 - 01:42:05 - Portefeuillehouder
  01:42:05 - 01:43:20 - deelnemer gesprek
  01:43:20 - 01:43:29 - voorzitter
  01:43:29 - 01:46:34 - Lokaal Belang
  01:46:34 - 01:48:01 - Voorzitter
  01:48:01 - 01:49:10 - Lokaal Belang
  01:49:10 - 01:52:37 - Portefeuillehouder
  01:52:37 - 01:54:16 - VVD
  01:54:16 - 01:55:33 - portefeuillehouder
  01:55:33 - 01:57:00 - deelnemer gesprek
  01:57:00 - 01:59:06 - Burger Initiatief
  01:59:06 - 02:02:39 - portefeuillehouder
  02:02:39 - 02:04:27 - Pro'98
  02:04:27 - 02:04:53 - portefeuillehouder
  02:04:53 - 02:05:08 - Voorzitter
  02:05:08 - 02:07:13 - Lokaal Belang
  02:07:13 - 02:07:38 - ChristenUnie
  02:07:38 - 02:08:27 - Lokaal Belang
  02:08:27 - 02:12:54 - Portefeuillehouder
  02:12:54 - 02:14:59 - voorzitter
 6. Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 7 juli 2021.

 7. De gemeente en de politie maken gebruik van de diensten van het bedrijf Van Amerongen Berging B.V. voor wat betreft het wegslepen, bewaren en de teruggave van foutief geparkeerde voertuigen en wrakken. Per 1 januari 2021 heeft Eijck Mobility B.V. het bedrijf Van Amerongen Berging B.V. overgenomen. De gemeente wil
  gebruik blijven maken van de bestaande diensten. Net als onder Van Amerongen Berging worden de kosten direct verhaald op de eigenaar van het voertuig. De wegsleepverordening gemeente Barneveld dient gelet op het voorgaande te worden aangepast.

 8. Op de agenda van de raadsvergadering van 8 juli 2020 stond de Nota Parkeernormen 2020. In de beslispunten van het daarbij behorende raadsvoorstel is per abuis alleen hoofdstuk 4 van die nota ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. De raad heeft conform dat voorstel besloten. Het gevolg is dat de overige delen van die nota niet formeel vastgesteld zijn. Om discussie over de juridische gevolgen hiervan te voorkomen wordt u thans voorgesteld deze onvolkomenheid met terugwerkende kracht te herstellen.

 9. Dit voorstel voorziet in de behoefte om te beschikken over een protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers van de gemeente Barneveld.

 10. Besluit

  .

  De vraag of er al een initiatiefnemer is voor het plaatsen van windmolens op de Harselaar, of hier al gesprekken mee worden gevoerd en of er afspraken zijn gemaakt wordt ter beantwoording meegenomen (LB).
  Antwoord: Er zijn momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers. In de windgesprekken is mogelijk wel met een of meerdere potentiële initiatiefnemers gesproken. Voor het college is het echter essentieel eerst duidelijkheid te hebben over de te hanteren kaders alvorens met de markt gesprekken worden gevoerd over concrete planinvullingen. De tijdens de windgesprekken gebleken animo is ambtelijk dan ook enkel ter kennisgeving aangenomen.

  02:14:59 - 02:16:54 - Lokaal Belang